Δυνατότητα ρύθμισης για επιχειρήσεις που έχουν λυθεί, έχουν διακόψει τη λειτουργία τους ή βρίσκονται σε εκκαθάριση

Στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών του Εξωδικαστικού Μηχανισμού εντάσσονται ακόμα και οι επιχειρήσεις που έχουν παύσει τη δραστηριότητα τους ή που βρίσκονται στη διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης.

Στο Άρθρο 2 παρ.3 περ.γ αναφέρεται ρητά ότι στη διαδικασία δύνανται να ενταχθούν   οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εάν υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

Για τις επιχειρήσεις αυτές ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αφορούν όλες τις επιχειρήσεις που αιτούνται. Δηλαδή, οφείλουν να παρουσιάζουν θετικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε μια από τις τρεις τελευταίες φορολογικές χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης ή της μιας θετικής καθαρής θέσης στην τελευταία τριετία προ της αίτησης για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ Κατηγορίας.

Με τη διάταξη αυτή δίνεται η ευκαιρία σε επιχειρήσεις που πρόσφατα έπαυσαν να λειτουργούν ή λύθηκαν και είχαν θετικά λειτουργικά αποτελέσματα πριν τη λύση τους, να εξυγιανθούν ρυθμίζοντας τα χρέη τους μετά την επαναλειτουργία τους.

Όσες επιχειρήσεις έκλεισαν λόγω του γεγονότος ότι παρουσίαζαν επί τριετία ζημίες προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, δηλαδή ζημίες ανεξάρτητες των χρηματοοικονομικών και των φορολογικών τους υποχρεώσεων, ή λόγω τριετούς αρνητικής καθαρής χρήσης και δεν πλοιρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του παρόντος Νόμου, μπορούν να επιχειρήσουν την εξυγίανση τους μέσω των σχετικών διατάξεων του αναθεωρημένου Πτωχευτικού Κώδικα.

Προηγούμενη Σελίδα

Επιστροφή στην ανάλυση του πεδίου εφαρμογής του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών

Ρυθμίσεις Δημοσίου και Ασφ.Ταμείων

Ο Νόμος του Εξωδικαστικού Μηχανισμού προβλέπει τη δυνατότητα διαγραφής οφειλών από τη φορολογική διοίκηση και τα ασφ.ταμεία. Επίσης προβλέπει επιμηκύνσεις αποπληρωμών έως 120 δόσεις. Κάνε κλικ εδώ για περισσότερα