Αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών

Αιτήσεις υποβάλλονται ως την 31/12/18

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή της στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.


Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα τηρείται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.


Η αίτηση του οφειλέτη περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:


α) πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του,


β) κατάλογο όλων των πιστωτών του με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή,


γ) την πρότασή του για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του, όπου αναφέρει τουλάχιστον το ποσό που είναι σε θέση να καταβάλει σε μηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωμή των οφειλών του, βασίζεται στα εκτιμώμενα έσοδα και έξοδα του οφειλέτη κατά τις επόμενες τρεις (3) τουλάχιστον χρήσεις. Όταν υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου –και αυτές υπερβαίνουν τις 20χιλ και δεν έχουν ρυθμιστεί- η πρόταση του οφειλέτη πρέπει να περιλαμβάνει α) βασικά συμπεράσματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης του, την αξία των περιουσιακών στοιχείων του, το ποσό που προτείνεται να καταβάλει ο οφειλέτης καθώς και το ποσό που προτείνεται να καταβάλουν οι συνοφειλέτες που έχουν συνυποβάλει αίτηση 


δ) τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς του, δηλαδή τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων των τριών προ της αίτησης ετών ή τα στοιχεία της καθαρής θέσης αν η επιχείρηση τηρεί διπλογραφικά στοιχεία.

Προηγούμενο Βήμα -Βήμα 1

Θέλω να επανέλθω στο πεδίο εφαρμογής του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Βήμα 3 - Συντονιστές και ηλεκτρονική πλατφόρμα

Συντονιστές και ηλεκτρονική πλατφόρμα ως συντελεστές της διαδικασίας του Μηχανισμού

Συνοδευτικά Έγγραφα Αίτησης

Με το Αρθρο 5 του Νόμου ορίζονται και τα συνοδευτικά της αίτησης έγγραφα και αποδεικτικά. Κάνε κλικ εδώ για να ενημερωθείς

Δεύτερη αίτηση

Μπορώ να υποβάλλω δευτερη αίτηση?

Εγγυητές Συνοφειλέτες

Ποιούς από τους εγγυητές και τους συνοφειλέτες δεσμεύει η σύμβαση αναδιαρθρωσης οφειλών? Είναι απαραίτητο να συνυποβάλλουν αίτηση?

Υποδείγματα Εντύπων Αίτησης

Δείτε εδώ τα υποδείγματα εντύπων και οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης

Υποβάλλετε εδώ την αίτηση σας

Κάνοντας κλικ εδω μεταφέρεστε σε ενδιάμεση σελίδα που σας παραπέμπει στον σύνδεσμο ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης σας

! Προσωρινότητα ΕΜΡΕΟ

Γιατί ο Νόμος είναι προσωρινός?