Ισχύς της συμφωνίας αναδιάρθρωσης για εγγυητές και συνοφειλέτες

Η διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού εφόσον είναι επιτυχής

Για τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης Οφειλών ισχύει κατά κανόνα ότι οι εγγυητές ευνοούνται σε κάθε περίπτωση από τη συμφωνία –ανεξαρτήτως εάν έχουν συνυποβάλει αίτηση με την αιτούμενη επιχείρηση- ενώ οι συνοφειλέτες δεν ωφελούνται αν δεν έχουν συνυποβάλλει αίτηση με τον πρωτοφειλέτη και η διαδικασία ρύθμισης οφειλών έχει ολοκληρωθεί με τη συναίνεση της πλειοψηφίας των πιστωτών για τις οφειλές που ευθύνονται  οι συνοφειλέτες.    

Η συνυποβολή αίτησης από συνοφειλέτη είναι υποχρεωτική. Αν παρόλα αυτά δεν συνυποβάλλει αίτηση ο συνοφειλέτης είναι δυνατόν να ξεκινήσει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης και χωρίς τη συμμετοχή του. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται συναίνεση του πιστωτή ή των πιστωτών με την πλειοψηφία των απαιτήσεων για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω συνοφειλέτες. Χωρίς τη συναίνεση αυτή, η πλειοψηφία των υπολοίπων πιστωτών διατηρεί μεν την ευχέρεια να αποφασίσει την έναρξη της διαδικασίας, στην περίπτωση όμως αυτή οι απαιτήσεις των μη συναινούντων πιστωτών για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω συνοφειλέτες, δεν ρυθμίζονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών

Κάθε ρύθμιση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ευνοϊκή για τον οφειλέτη θα ισχύει και υπέρ κάθε συνοφειλέτη- μη εγγυητή μόνο στην περίπτωση που έχει συνυποβάλει αίτηση, καθώς και υπέρ κάθε εγγυητή, ανεξαρτήτως εάν ο τελευταίος έχει συνυποβάλει αίτηση ή όχι στην περίπτωση του εγγυητή που δεν συνυπέβαλε αίτηση και με δεδομένη τη νομική φύση της εγγυήσεως ως παρακολουθηματικής της κύριας οφειλής, οι ευνοϊκές ρυθμίσεις της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών για τον πρωτοφειλέτη θα ισχύσουν και για τον εγγυητή.

Για παράδειγμα, εάν συμφωνηθεί διαγραφή μέρους της εγγυημένης απαίτησης, η ευθύνη του εγγυητή θα περιοριστεί στο ποσό της μειωμένης απαίτησης. Από την άλλη, ο μη συνυποβάλλων συνοφειλέτης που έχει εις ολόκληρον και αλληλέγγυα ευθύνη δεν θα ευνοηθεί αντίστοιχα με τον οφειλέτη, αλλά θα κληθεί να καταβάλλει το ποσό που του αναλογεί με βάση τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Προηγούμενη Σελίδα - Βήμα 6

Θέλω να επιστρέψω στη σελίδα που αναπτύσσονται οι υποχρεωτικοί κανόνες της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών που επικυρώνει τη συμφωνία της αιτούμενης επιχείρησης με τους πιστωτές της