Σύμβαση Αναδιάρθρωσης Οφειλών

Η διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού εφόσον είναι επιτυχής

Εφόσον μετά από τη διαδικασία των 10 σταδίων και τον 88 ημερών επιτευχθεί συμφωνία και συνταχθεί το πρακτικό περαίωσης της διαπραγμάτευσης από τον Συντονιστή, αυτή επισφραγίζεται με τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης Οφειλών η οποία καταρτίζεται αμέσως μετά τη συμφωνία.

Η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών δύναται να επικυρωθεί και δικαστικά, γεγονός που όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις αυτού του Νόμου απαιτεί  χρονικό διάστημα πέντε μηνών. Παρόλα αυτά, η δυνατότητα δικαστικής επικύρωσης δεν είναι δυνατόν  να καθυστερήσει  την εφαρμογή της συμφωνίας. Η σύμβαση αναδιάρθρωσης τίθεται σε άμεση ισχύ κατά το χρόνο της κατάρτισής της, ανεξάρτητα από το εάν στη συνέχεια θα επιδιωχθεί η δικαστική επικύρωσή της.  Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο οφειλέτης θα ξεκινήσει άμεσα τις καταβολές προς όλους τους πιστωτές, συμβαλλόμενους ή μη, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Η άμεση ισχύς εφαρμόζεται και για οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις τυχόν αναλαμβάνονται από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Γίνεται λοιπόν σαφές οτί η επιχείρηση που θα υπαχθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό είναι δυνατόν να έχει επιτύχει βιώσιμη λύση για την απρόσκοπτη λειτουργία της μετά από 88 ημέρες από την αίτηση της.

Για τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών ισχύει ο γενικός κανόνας της ελεύθερης διαμόρφωσης του περιεχομένου της, υπό την έννοια ότι οι πιστωτές και ο οφειλέτης μπορούν να συμφωνήσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές του τελευταίου με οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς κανέναν περιορισμό, εκτός φυσικά από τους ρητά αναφερόμενους στις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου.

Η επιχείρηση και οι πιστωτές της μπορούν να συμφωνήσουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή του χρόνου εκπλήρωσης των απαιτήσεων και την εξόφλησή τους σε περισσότερες δόσεις, τη μείωση του επιτοκίου, την εξάρτηση καταβολής τόκων από το ύψος των κερδών της επιχείρησης, τη διαγραφή μέρους των απαιτήσεων, την κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεων με έκδοση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή την απονομή περιόδου χάριτος στον οφειλέτη κοκ.

Εξαίρεση στην ελεύθερη διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης αναδιάρθρωσης, αποτελεί η  ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι ρυθμίσεις αυτές καλύπτονται  από τους κανόνες του Αρθρου 15 του Νόμου και αφορούν κατά κανόνα την επιμήκυνση περιόδου αποπληρωμής ως 120 δόσεις και την παράλληλη διαγραφή βασικής οφειλής, προστίμων και προσαυξήσεων.

Προηγούμενο Βήμα -Βήμα 5

Θέλω να επιστρέψω στη σελίδα που αναλύεται η κατάληξη  της διαδικασίας διαπραγμάτευσης της αιτούμενης επιχείρησης με τους πιστωτές της και η σύνταξη του πρακτικού επιτυχίας της διαδικασίας από τον Συντονιστή

Επόμενο Βήμα -Βήμα 7

Θέλω να μάθω για τη δυνατότητα δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Για ποιόν λόγο εφόσον ήδη έχει υπογραφεί η συμφωνία να επιδιώξω την δικαστική επικύρωση της?

Ρυθμίσεις του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων

Θέλω να μάθω τους κανόνες που διέπουν τις ρυθμίσεις του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (120 δόσεις ή/και διαγραφή βασικής οφειλής, προστίμων και προσαυξήσεων)

Συνέπειες μη τήρησης της σύμβασης

Ποιές είναι οι συνέπειες της μη τήρησης του πλάνου αποπληρωμής της σύμβασης αναδιάρθρωσης? Υπάρχει περιθώριο καθυστέρησης των δόσεων?

Νέα Χρηματοδότηση της Επιχείρησης

Ο Νόμος του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού δίνει ιδιαίτερα προνόμια στα πιστωτικά, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα ή σε πρόσωπα συνδεδεμένα με την αιτούμενη επιχείρηση για τη χορήγηση νέας χρηματοδότησης (refinancing) στην επιχείρηση. Μάθε περισσότερα

Εγγυητές και Συνοφειλέτες

Ποιούς από τους εγγυητές και τους συνοφειλέτες δεσμεύει η σύμβαση αναδιαρθρωσης οφειλών? Είναι απαραίτητο να συνυποβάλλουν αίτηση?