Συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας - Χρονικό περιθώριο σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής

Η διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού εφόσον είναι επιτυχής

Αν ο οφειλέτης , η αιτούμενη επιχείρηση, δεν καταβάλει προς οποιονδήποτε πιστωτή οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών, ο πιστωτής δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της συμφωνίας ως προς όλους, καταθέτοντας αίτηση στο δικαστήριο που επικύρωσε τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών ή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο οφειλέτης, αν η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών δεν έχει επικυρωθεί.

Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν αμελλητί την επέλευση της αυτοδίκαιης ανατροπής της σύμβασης σε όλους τους πιστωτές. Εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση αυτή οποιοσδήποτε πιστωτής μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της συμφωνίας ως προς όλους τους πιστωτές.

Η αίτηση ακύρωσης δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Η ακύρωση της συμφωνίας, έστω και εάν ζητείται με πρωτοβουλία ενός εκ των πιστωτών, επιφέρει την ακύρωσή της αναδρομικά προς όλους τους πιστωτές, τον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες. Όσα ποσά έχουν τυχόν καταβληθεί από τον οφειλέτη στο πλαίσια της σύμβασης αναδιάρθρωσης, αφαιρούνται από τα συνολικά ποσά των οφειλών που αναβιώνουν. Τα χρέη της επιχείρησης αναβιώνουν, δηλαδή επανέρχονται στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν την αίτηση και τη διαπραγμάτευση της ρύθμισης στ πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Προηγούμενη Σελίδα - Βήμα 6

Θέλω να επιστρέψω στη σελίδα που αναπτύσσονται οι υποχρεωτικοί κανόνες της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών που επικυρώνει τη συμφωνία της αιτούμενης επιχείρησης με τους πιστωτές της