Το Αποτέλεσμα της Διαπραγμάτευσης

6 ημέρες μετά την αίτηση επιχείρησης για υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό έχει διοριστεί Συντονιστής

Μετά το πέρας της προθεσμίας της διαπραγμάτευσης των 88 ημερών που περιγράφεται αναλυτικά στο προηγούμενο βήμα,  η αιτούμενη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό επιχείρηση είναι δυνατόν να έχει προβεί σε μία αμοιβαίως αποδεκτή και επωφελή λύση με τους πιστωτές της ή να έχει καταψηφιστεί η πρόταση της και οι αντιπροτάσεις που αποδέχτηκε.

Για τον σκοπό της πιστής αποτύπωσης της διαδικασίας και της εξασφάλισης των συναινετικών δεσμεύσεων αλλά και της ρητής καταγραφής των σημείων απόκλισης, ο συντονιστής καταρτίζει πρακτικό περαίωσής της διαπραγμάτευσης στο οποίο αναφέρει υποχρεωτικά:

α) την ύπαρξη απαρτίας των συμμετεχόντων πιστωτών,

β) πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία που χορηγήθηκαν από τον οφειλέτη στους συμμετέχοντες πιστωτές,

γ) τη σύμφωνη γνώμη του οφειλέτη στα σχέδια σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών που τέθηκαν σε ψηφοφορία,

δ) τα σχέδια σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών που τέθηκαν σε ψηφοφορία,

ε) τα ποσοστά πλειοψηφίας για την λήψη απόφασης από τους συμμετέχοντες πιστωτές σχετικά με την έγκριση σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών,

στ) διαβεβαίωση του συντονιστή ότι κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης τηρήθηκαν οι διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων,

ζ) ενστάσεις συμμετεχόντων πιστωτών που καταψήφισαν.

Το πρακτικό υπογράφεται από τον συντονιστή και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές και φυλάσσεται από τον συντονιστή.

Κάθε μέρος που μετείχε στη διαδικασία, καθώς και οποιοσδήποτε μη συμμετέχων πιστωτής ή συνοφειλέτης δικαιούται να λάβει από τον συντονιστή αντίγραφο του πρακτικού περαίωσης της διαπραγμάτευσης.

Αν έχει υπάρξει συναίνεση σε σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης το επόμενο βήμα είναι η κατάρτιση της σύμβασης αναδιάρθρωσης η οποία επισφραγίζει τη συμφωνία μεταξύ των μερών και τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή της.

Προηγούμενο Βήμα -Βήμα 4

Θέλω να επιστρέψω στη σελίδα που αναλύονται τα στάδια και τα χρονοδιαγράμματα της διαπραγμάτευσης της αιτούμενης επιχείρησης με τους πιστωτές της.

Επόμενο Βήμα -Βήμα 6

Θέλω να μάθω για τους υποχρεωτικούς κανόνες της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών που επισφραγίζει τη συμφωνία του αιτούμενου οφειλέτη με τους πιστωτές του

Πρακτικό Αποτυχίας

Σε ποιές περιπτώσεις αποτυγχάνει η διαδικασία του εξωδικαστικού Μηχανισμού? Πότε κρίνεται άκαρπη?