Άκαρπη Διαπραγμάτευση - Πρακτικό Αποτυχίας

Η διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού κρίνεται άκαρπη και περαιώνεται

Ο Συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας για οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους στον παρόντα νόμο λόγους περαίωσης της διαδικασίας ως άκαρπης.

Ήτοι:

Αν ο φάκελος της αίτησης, παρά το γεγονός ότι ο Συντονιστής διαπιστώνει ελλείψεις και καλεί την αιτούμενη επιχείρηση να τον συμπληρώσει εντός 5 εργάσιμων ημερών, δεν συμπληρωθεί

 

Αν δεν υπάρχει απαρτία, δηλαδή όταν δεν συμμετέχουν στη διαδικασία –μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Συντονιστή- πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας, το οποίο αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., στον αιτούντα και στους πιστωτές

 

Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μετά το πέρας της ψηφοφορίας της πρότασης της αιτούμενης επιχείρησης ή των ψηφοφοριών των αποδεκτών από την επιχείρηση αντιπροτάσεων των πιστωτών, αν η πρόταση ή οι αντιπροτάσεις δεν συγκεντρώσουν το 60% των συμμετεχόντων πιστωτών, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας, το οποίο αποστέλλει ηλεκτρονικά στον αιτούντα και στους πιστωτές.

Προηγούμενh Σελίδα - Βήμα 5

Θέλω να επιστρέψω στη σελίδα που αναπτύσσεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης της αιτούμενης επιχείρησης με τους πιστωτές της.