Αναλυτική Παρουσίαση της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού

6 ημέρες μετα την αίτηση επιχείρησης για υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό έχει διοριστεί Συντονιστής

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη ρύθμιση των οφειλών των μικρών επιχειρήσεων είναι για όλους τους συμμετέχοντες βραχύχρονη και διεξάγεται σε 12 ευδιάκριτα στάδια με σαφώς ορισμένες, ελάχιστες προθεσμίες 88 ημερών.

Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών διενεργείται κυρίως με ανταλλαγή ηλεκτρονικής ή άλλου τύπου αλληλογραφίας ή τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία μεταξύ του συντονιστή, του οφειλέτη και των πιστωτών, χωρίς να απαιτείται ο ορισμός συνάντησης με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων και χωρίς η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να επιβαρύνεται με διοικητικό κόστος στην αναζήτηση και την επικοινωνία με το σύνολο των πιστωτών της. Με βάση τις προβλέψεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού είναι δυνατόν δε και να αποφευχθεί η απευθείας συνεννόηση της αιτούμενης επιχείρησης με τους πιστωτές της καθώς πάντοτε μεσολαβεί διαδικαστικά ο διορισμένος συντονιστής.

Ακολουθεί αναλυτική επισκόπηση των σταδίων και των χρονοδιαγραμμάτων της διαπραγμάτευσης που προβλέπονται για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών ως 2,5 εκατομμύρια ευρώ ή υποχρεώσεις έως 2 εκατομμύρια ευρώ. Τα στάδια και τα χρονοδιαγράμματα αφορούν τη διαδικασία απο την κατάθεση της αίτησης μίας επιχείρησης ως την επίτευξη  :

Αίτηση Επιχείρησης (Οφειλέτη) – Διορισμός Συντονιστή

 1. Ηλεκτρονική αίτηση ενδιαφερόμενης επιχείρησης για συμμετοχή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό στην πλατφόρμα που φιλοξενείται στο site της ΕΓΔΙΧ. Η αίτηση περιλαμβάνει πρόταση ρύθμισης του οφειλέτη και τα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στο προηγούμενο βήμα.
 2. Σε 2 εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση της αίτησης διορίζεται Συντονιστής από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Ο Συντονιστής διορίζεται από το Μητρώο των Συντονιστών που τηρεί η ΕΓΔΙΧ και ορίζεται με διαφανή διαδικασία.
 3. Ο Συντονιστής που διορίζεται έχει προθεσμία 4ων εργάσιμων ημερών για να αποποιηθεί τον διορισμό του. Αν αποποιηθεί τον διορισμό του η ΕΓΔΙΧ ορίζει αμέσως άλλον Συντονιστή. (6 ημέρες μετά την αίτηση)

Ο Συντονιστής αναλαμβάνει την υπόθεση και ειδοποιεί την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την ανάληψη των καθηκόντων του. Στη συνέχεια η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. του κοινοποιεί σε ηλεκτρονική μορφή αντίγραφο της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων.

 1. Εντός 5 εργάσιμων ημερών ο Συντονιστής ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων και αν ο φάκελος της αίτησης δεν είναι πλήρης, καλεί τον οφειλέτη να καταθέσει τα έγγραφα που λείπουν. Μετά τη συμπλήρωση του φακέλου, ο συντονιστής εκδίδει υπογεγραμμένη βεβαίωση με την οποία πιστοποιεί την πληρότητα της αίτησης και την αποστέλλει αυθημερόν στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η ανωτέρω βεβαίωση πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και κοινοποιείται αυθημερόν στον οφειλέτη και στον συντονιστή (11 ημέρες μετά την αίτηση)
 2. Εντός 2 ημερών αποστέλλεται από το Συντονιστή απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές (13 ημέρες μετά την αίτηση)
 3. Εντός 10 ημερών οι πιστωτές αποστέλλουν στον συντονιστή, σε ηλεκτρονική διεύθυνση που τους έχει κοινοποιήσει, δήλωση για την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία και βεβαιώνουν το πιστωτικό υπόλοιπο τους με τον οφειλέτη (23 ημέρες μετά την αίτηση)

7.Εντός 5 ημερών: Γίνεται έλεγχος από τον συντονιστή για την ύπαρξη απαρτίας ενδιαφερομένων πιστωτών (ανω του 50% του συνόλου των απαιτήσεων) και ακρίβειας των πιστώσεων. Αν συγκεντρωθεί απαρτία (50%+), ο συντονιστής κοινοποιεί σε όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές το πλήρες περιεχόμενο της αίτησης και τα συνοδευτικά της αίτησης έγγραφα και δικαιολογητικά (28 ημέρες μετά την αίτηση)

 1. 5 ημέρες μετά την παραπάνω κοινοποίηση: Ο Συντονιστής αναμένει για τυχόν αίτηση των συμμετεχόντων πιστωτών οι οποίοι είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των απαιτήσεων για προαιρετικό ορισμό εμπειρογνώμονα (33 ημέρες μετά την αίτηση)

Διαπραγμάτευση (Ηλεκτρονική)

 1. Κατόπιν: Ο συντονιστής τάσσει προθεσμία ενός (1) μηνός για την αποστολή τυχόν αντιπροτάσεων από τους πιστωτές (63 ημέρες μετά την αίτηση)
 2. Οι τυχόν αντιπροτάσεις των πιστωτών κοινοποιούνται στους λοιπούς συμμετέχοντες πιστωτές και τον οφειλέτη, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να προτείνουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών (78 ημέρες μετά την αίτηση)

11.Ο οφειλέτης αποφασίζει αν θα δεχτεί τυχόν αντιπροτάσεις των πιστωτών ή αν θα εμμείνει στη δική του πρόταση εντός 10 ημερών (88 ημέρες μετά την αίτηση)

12. Αμέσως μετά οι πιστωτές ψηφίζουν τις αποδεκτές από τον οφειλέτη αντιπροτάσεις ή την αρχική πρόταση του οφειλέτη και συμφωνία επιτυγχάνεται εφόσον μία πρόταση (ή αντιπρόταση) συγκεντρώσει το 60% των συμμετεχόντων πιστωτών στους οποίους περιλαμβάνεται και το 40% των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο.

Αν ο οφειλέτης δεν δεχτεί τυχόν αντιπροτάσεις των πιστωτών τότε ψηφίζεται από τους πιστωτές η δική του αρχική πρόταση

Αν ο οφειλέτης εγκρίνει μία ή περισσότερες από τις αντιπροτάσεις, αυτές τίθενται ταυτόχρονα σε ψηφοφορία από τους συμμετέχοντες πιστωτές και:

Αν οι αντιπροτάσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία υπερβαίνουν τις δύο χωρίς κάποια από αυτές να συγκεντρώσει το παραπάνω ποσοστό πλειοψηφίας, οι δύο αντιπροτάσεις που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων τίθενται εκ νέου σε ψηφοφορία.

Αν οι αντιπροτάσεις που τέθηκαν εξαρχής ή εκ νέου σε ψηφοφορία είναι δύο, χωρίς κάποια από αυτές να συγκεντρώσει το ποσοστό της παραπάνω πλειοψηφίας, η αντιπρόταση που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων στην ψηφοφορία του προηγούμενου εδαφίου τίθεται εκ νέου σε ψηφοφορία για να διαπιστωθεί αν συγκεντρώνει την παραπάνω πλειοψηφία συμμετεχόντων πιστωτών.

Ο σκοπός της διαδικασίας και της επανάληψης της ψηφοφορίας είναι να δημιουργηθεί κλίμα συναίνεσης και να συγκεντρωθεί το 60% των πιστωτών με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται μετά από κάθε ψηφοφορία (αν δεν συμπληρωθεί η διαδικασία κηρύσσεται άκαρπη) (Σύνολο 88 ημέρες),

Οι προθεσμίες που προβλέπονται:

 • στη διαδικασία δήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής των πιστωτών (Στάδιο 6 – προθεσμία 10 ημερών),
 • στη διαδικασία αναμονής συμμετεχόντων πιστωτών οι οποίοι είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των απαιτήσεων για προαιρετικό ορισμό εμπειρογνώμονα (Στάδιο 8 – προθεσμία 5 ημερών)

και

 • στο στάδιο της κοινοποίησης των αντιπροτάσεων των πιστωτών και των τροποποιήσεων της αρχικής πρότασης του οφειλέτη αλλά και σε αυτό της αναμονής του οφειλέτη προκειμένου να αποδεκτεί δική του αρχική ή τροποποιημένη πρόταση ή αντιπρόταση των πιστωτών  (Στάδια 10 & 11 – προθεσμίας 25 ημερών)

παρατείνονται μόνο μία φορά, δηλαδή στην εξαιρετική περίπτωση που ζητηθεί παράταση σε όλα τα παραπάνω στάδια η ανώτερη παράταση που δίνεται είναι 50 ημέρες, στις εξής περιπτώσεις:

α) αν υποβάλει σχετικό αίτημα πιστωτής, ο οποίος ζητεί συμπληρωματικά έγγραφα σύμφωνα με την παράγραφο 11 και συναινεί στο αίτημά του τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των συμμετεχόντων πιστωτών,

β) αν η πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών συναινεί σε σχετικό αίτημα,

γ) αν υποβάλει σχετικό αίτημα το Δημόσιο, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις από πιστωτικά ιδρύματα ούτε έχει διοριστεί εμπειρογνώμονας.

 Τα αιτήματα για την παράταση προθεσμιών υποβάλλονται προς τον συντονιστή και περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και το χρόνο της παράτασης, ο οποίος συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο της αρχικής προθεσμίας, ακόμα και όταν υποβάλλονται περισσότερα, ταυτόχρονα ή διαδοχικά, αιτήματα για παράταση της ίδιας προθεσμίας.

Προηγούμενο Βήμα -Βήμα 3

Θέλω να επιστρέψω στη σελίδα που αναλύεται ο ρόλος των συντονιστών και η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού

Βήμα 5

Επιτυχία του συμβιβασμού. Κανόνες σύνταξης σύμβασης αναδιαρθρωσης οφειλών

Προστασία από πλειστηριασμούς

Με τον Νόμο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού η επιχείρηση που αιτείται προστατεύεται από καταδιωκτικά μέτρα εναντίον της (πλειστηριασμούς, κατασχέσεις, ασφαλιστικά μέτρα). Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ρυθμίσεις Δημοσίου και Ασφ.Ταμείων

Ο Νόμος του Εξωδικαστικού Μηχανισμού προβλέπει τη δυνατότητα διαγραφής οφειλών απο τη φορολογική διοίκηση και τα ασφ.ταμεία. Επίσης προβλέπει επιμηκύνσεις αποπληρωμών έως 120 δόσεις. Κάνε κλικ εδώ για περισσότερα

Διαδικασία με διορισμό εμπειρογνώμονα - Μεγάλες Επιχειρήσεις

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις (με κύκλο εργασιών άνω των 2,5 εκατ. ευρώ) τα παραπάνω χρονοδιαγράμματα αλλάζουν. Ωστόσο δεν αλλάζουν ριζικά. Σε αυτό συντελεί το γεγονός ότι είναι υποχρεωτική η εκπόνηση έκθεσης βιωσιμότητας από εμπειρογνώμονα. Η διαδικασία αλλάζει και για μικρές επιχειρήσεις στις οποίες διορίζεται προαιρετικά εμπειρογνώμων. Μάθετε περισσότερα 

Οφειλές 85% σε έναν πιστωτή

Στον Νόμο προβλέπεται ειδική διαδικασία για επιχειρήσεις οι οποίες οφείλουν μεγάλο μέρος των συν.οφειλών τους σε έναν πιστωτή (άνω του 85%)

! Διαπραγμάτευση με φυσική παρουσία