Αναλυτική Παρουσίαση της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης Μεγάλων Επιχειρήσεων - Ο Ρόλος και η Αρμοδιότητα του Εμπειρογνώμονα

6 ημέρες μετα την αίτηση επιχείρησης για υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό έχει διοριστεί Συντονιστής

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης μίας μεγάλης επιχείρησης (με κύκλο εργασιών άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ ή συνολικών υποχρεώσεων άνω των 2 εκατ. ευρώ) με τους πιστωτές της δεν διαφοροποιείται ριζικά από αυτή της μικρής επιχείρησης.

Η ελάχιστη πάγια διάρκεια της διαδικασίας επίτευξης συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών μίας μεγάλης επιχείρησης με όλους τους πιστωτές της, από την αίτηση της ως την κατάρτιση του πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας που θεμελιώνει τη συμφωνία, είναι 98 ή 103 ημέρες και ολοκληρώνεται σε 10 στάδια. Ήτοι, σε 98 ή 103 ημέρες η επιχείρηση μπορεί να είναι σε θέση να έχει συμφωνήσει εξωδικαστικά τη ρύθμιση των οφειλών της με τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Μηχανισμού πιστωτές της (διαφωνούντες ή μη). Στη συνέχεια αιτούμενη για τη δικαστική επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης της, έχοντας με τις ενέργειες που προβλέπουν οι διατάξεις του Νόμου τη δυνατότητα προστασίας από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις σε όλο το διάστημα από την αίτηση της ως τη δικαστική επικύρωση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης, μπορεί να επιτύχει δέσμευση και των μη συμμετεχόντων πιστωτών της στους όρους αποπληρωμής της σύμβασης που τους αφορούν και  συμφωνήθηκαν εξωδικαστικά με τις διαδικασίες του Νόμου.

Η μόνη διαφοροποίηση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης μίας μεγάλης επιχείρησης  με τους πιστωτές της είναι ότι  η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας και του σχεδίου αναδιάρθρωσης των οφειλών της είναι απαραίτητες διαδικασίες και ανατίθενται υποχρεωτικά σε εμπειρογνώμονα. Ως εμπειρογνώμων νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει κατ’ επάγγελμα υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών.

Ο εμπειρογνώμων διορίζεται  μετά τα στάδια της κατάθεσης της αίτησης, του διορισμού του συντονιστή, του έλεγχου της πληρότητας αίτησης,  της αποστολής αποσπάσματος της αίτησης στους πιστωτές, της δήλωσης πρόθεσης συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία και της διαπίστωσης της απαρτίας των συμμετεχόντων πιστωτών, τα οποία ακολουθούν και οι μικρές επιχειρήσεις.  

Στον εμπειρογνώμονα, μπορεί να ανατεθεί και η επαλήθευση απαιτήσεων, η ύπαρξη ή το ύψος των οποίων αμφισβητείται από τον οφειλέτη ή από συμμετέχοντες πιστωτές. Ο επιλεγόμενος εμπειρογνώμονας απολαύει της εμπιστοσύνης τόσο του οφειλέτη, όσο και της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών, καθώς η επιλογή και ο διορισμός του εμπειρογνώμονα γίνεται με κοινή απόφαση του οφειλέτη και της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών. Με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιείται η πιθανότητα αποδοχής της έκθεσής του και η επίτευξη τελικής συμφωνίας

 Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τον οφειλέτη. Όμως μόνο ο οφειλέτης (και όχι οι πιστωτές) μπορεί να επιλέξει αν θα προκληθεί ή όχι αυτή η δαπάνη.

Εμπειρογνώμων μπορεί να οριστεί και στη διαδικασία διαπραγμάτευσης των μικρών επιχειρήσεων εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από συμμετέχοντες πιστωτές, οι οποίοι είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία. Στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων, η επιλογή και ο διορισμός του εμπειρογνώμονα γίνεται με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών ενώ η αμοιβή του συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τους συμμετέχοντες πιστωτές που υπέβαλαν το αίτημα διορισμού. Σε περίπτωση κατάρτισης σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών με βάση σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών που εκπονήθηκε από τον εμπειρογνώμονα, η αμοιβή του τελευταίου βαρύνει τον οφειλέτη.

Σε περίπτωση που διοριστεί εμπειρογνώμων στη διαπραγμάτευση μικρής επιχείρησης τα χρονοδιαγράμματα της διαπραγμάτευσης της με τους πιστωτές διαμορφώνονται όπως αυτά που ισχύουν για τις μεγάλες επιχειρήσεις και παρουσιάζονται παρακάτω.

Τα αναλυτικά χρονοδιαγράμματα και τα στάδια της διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για τις μεγάλες επιχειρήσεις και για τις μικρές για τις οποίες ορίζεται προαιρετικά εμπειρογνώμονας με αίτημα του ενός τρίτου των πιστωτών, έχουν ως εξής:

 

Αίτηση Επιχείρησης (Οφειλέτη) – Διορισμός Συντονιστή

  1. Ηλεκτρονική αίτηση ενδιαφερόμενης μεγάλης επιχείρησης για συμμετοχή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό στην πλατφόρμα που φιλοξενείται στο site της ΕΓΔΙΧ. Η αίτηση περιλαμβάνει πρόταση ρύθμισης του οφειλέτη και τα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στο προηγούμενο βήμα.
  2. Σε 2 εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση της αίτησης διορίζεται Συντονιστής από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Ο Συντονιστής διορίζεται από το Μητρώο των Συντονιστών που τηρεί η ΕΓΔΙΧ και ορίζεται με διαφανή διαδικασία.
  3. Ο Συντονιστής που διορίζεται έχει προθεσμία 4ων εργάσιμων ημερών για να αποποιηθεί τον διορισμό του. Αν αποποιηθεί τον διορισμό του η ΕΓΔΙΧ ορίζει αμέσως άλλον Συντονιστή. (6 ημέρες μετά την αίτηση)

Ο Συντονιστής αναλαμβάνει την υπόθεση και ειδοποιεί την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την ανάληψη των καθηκόντων του. Στη συνέχεια η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. του κοινοποιεί σε ηλεκτρονική μορφή αντίγραφο της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων.

  1. Εντός 5 εργάσιμων ημερών ο Συντονιστής ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων και αν ο φάκελος της αίτησης δεν είναι πλήρης, καλεί τον οφειλέτη να καταθέσει τα έγγραφα που λείπουν. Μετά τη συμπλήρωση του φακέλου, ο συντονιστής εκδίδει υπογεγραμμένη βεβαίωση με την οποία πιστοποιεί την πληρότητα της αίτησης και την αποστέλλει αυθημερόν στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η ανωτέρω βεβαίωση πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και κοινοποιείται αυθημερόν στον οφειλέτη και στον συντονιστή (11 ημέρες μετά την αίτηση)
  2. Αν δεν συνυποβληθεί αίτηση από έναν ή περισσότερους συνοφειλέτες του οφειλέτη, ειδοποιούνται οι πιστωτές έναντι των οποίων ευθύνονται οι συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν αίτηση και τους καλεί εντός πέντε (5) ημερών να συναινέσουν στην έναρξη της διαδικασίας – Αν δεν συναινέσουν τότε ειδοποιείται ο οφειλέτης να τροποποιήσει την αίτηση του εντός 5 ημερών (11 ή 21 ημέρες μετά την αίτηση)

5 (δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει συνοφειλέτης) Εντός 2 ημερών αποστέλλεται από το Συντονιστή απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές (13 ή 23 ημέρες μετά την αίτηση)

  1. Εντός 10 ημερών οι πιστωτές αποστέλλουν στον συντονιστή, σε ηλεκτρονική διεύθυνση που τους έχει κοινοποιήσει, δήλωση για την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία και βεβαιώνουν το πιστωτικό υπόλοιπο τους με τον οφειλέτη (23 ή 33 ημέρες μετά την αίτηση)
  2. Εντός 5 ημερών: Γίνεται έλεγχος από τον συντονιστή για την ύπαρξη απαρτίας ενδιαφερομένων πιστωτών (ανω του 50% του συνόλου των απαιτήσεων) και ακρίβειας των πιστώσεων. Αν συγκεντρωθεί απαρτία (50%+), ο συντονιστής κοινοποιεί σε όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές το πλήρες περιεχόμενο της αίτησης και τα συνοδευτικά της αίτησης έγγραφα και δικαιολογητικά (28 ή 38 ημέρες μετά την αίτηση)

Υποχρεωτικός Ορισμός Εμπειρογνώμονα και Διαπραγμάτευση

  1. Κατόπιν: Ο συντονιστής διορίζει εμπειρογνώμονα (για τον οποίο συναποφασίζουν ο οφειλέτης και η πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών) και του παραδίδει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Ο εμπειρογνώμονας υποβάλλει στον συντονιστή, εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από το διορισμό του και την παραλαβή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων, την έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη και, εφόσον του έχει ανατεθεί, σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών. (58 ή 68 ημέρες μετά την αίτηση)
  2. Ο συντονιστής κοινοποιεί την έκθεση και το σχέδιο στον οφειλέτη και τους συ μετέχοντες πιστωτές και σε περίπτωση οφειλέτη που αποτελεί μεγάλη επιχείρηση ορίζει προθεσμία δύο (2) μηνών από την τελευταία κοινοποίηση για τη λήψη απόφασης επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα ή για την αποστολή αντιπροτάσεων από τους πιστωτές. Κάθε σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών που έχει εκπονηθεί από εμπειρογνώμονα ή κάθε αντιπρόταση οποιουδήποτε πιστωτή εγκρίνεται από τον οφειλέτη πριν τεθεί σε ψηφοφορία για έγκριση από τους συμμετέχοντες πιστωτές. (98 ή 108 ημέρες μετά την αίτηση)
  3. Αμέσως το δίμηνο ή στη διάρκεια του, οι πιστωτές ψηφίζουν το σχέδιο αναδιάρθρωσης, τις αντιπροτάσεις των πιστωτών που έχει εγκρίνει ο οφειλέτης ή την τροποποιημένη αρχική του πρόταση. Συμφωνία επιτυγχάνεται εφόσον το σχέδιο αναδιάρθρωσης συγκεντρώσει το 60% των συμμετεχόντων πιστωτών στους οποίους περιλαμβάνεται και το 40% των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο (Σύνολο 98 ή 108 ημέρες μετά την αίτηση)

Η προθεσμία για την εκπόνηση έκθεσης βιωσιμότητας δύναται να παραταθεί για έναν μήνα αν συναινεί στο αίτημα το 1/3 των συμμετεχόντων πιστωτών και εγκριθεί από την πλειοψηφία των πιστωτών. Επίσης, με τις ίδιες αυστηρές προϋποθέσεις μπορεί να παραταθεί για 10 ημέρες και η  διαδικασία δήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής των πιστωτών (Στάδιο 6).

Προηγούμενο Σελίδα - Βήμα 4

Θέλω να επιστρέψω στη κεντρική σελίδα του Βήματος 4 όπου αναλύεται η κύρια διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς ορισμό εμπειρογνώμονα και αφορά μικρές επιχειρήσεις