Απαλλαγή οφειλών - 2η ευκαιρία

Οι οφειλέτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αδυνατούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ή αδυνατούν να την τηρήσουν, έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από όλες τις οφειλές τους, προς όλους τους πιστωτές, μέσω διαδικασίας πτώχευσης (δηλ. ρευστοποίησης της περιουσίας τους), έτσι ώστε να απαλλαγούν από όλα τα χρέη και να λάβουν τη 2η ευκαιρία. Ο Νόμος παρέχει και ειδικές πρόνοιες για την 1η κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών, ώστε να εξαιρεθεί της διαδικασίας ρευστοποίησης της υπόλοιπης περιουσίας.
Η απαλλαγή οφειλών επέρχεται:
α) σε 1 έτος μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει περιουσία, η οποία και θα ρευστοποιηθεί κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 1 έτος το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει το 5-πλάσιο των εύλογων δαπανών διαβίωσης.
ή
β) σε 3 έτη μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν διαθέτει περιουσία ή διαθέτει περιουσία μικρής αξίας, η οποία και θα ρευστοποιηθεί κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 3 έτη το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.
Σημειώνεται ότι ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να πληρώσει στους πιστωτές ποσά που είναι ακατάσχετα (π.χ. οριζόντιο ακατάσχετο, ακατάσχετα κοινωνικά επιδόματα, ακατάσχετες αγροτικές επιδοτήσεις).

Η επέλευση της απαλλαγής προσώπου από τις οφειλές του διαπιστώνεται με σχετική πράξη του εισηγητή δικαστή της διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.
Ο οφειλέτης που επιθυμεί να λάβει τη 2η ευκαιρία θα πρέπει να απευθυνθεί σε έναν δικηγόρο, έτσι ώστε να υποβάλλει αίτηση, για λογαριασμό του, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Σημειώνεται ότι μερικές πληροφορίες της αίτησης αποτελούν δημόσια στοιχεία και ως εκ τούτου δημοσιεύονται στη Λίστα Δημοσιεύσεων, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας. Μετά την υποβολή της αίτησης την υπόθεση αναλαμβάνει ένας πιστοποιημένος Διαχειριστής Αφερεγγυότητας που αποτελεί μέλος του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, το οποίο τηρείται από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Άρθρα 75-259 του ν.4738/2020
Καθορισμός των ειδικότερων όρων λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού
Απόφαση της ΤτΕ για το πλαίσιο υποχρεώσεων χρηματοδοτικών φορέων _ΦΕΚ 1018/16-3-2021
Με την υπ’ αριθμ. 44510 ΕΞ2021 Υπουργική Απόφαση καθορίζεται η διαδικασία διαγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κατά περίπτωση, λόγω της απαλλαγής του οφειλέτη σύμφωνα με τα άρθρα 192 και 196 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207). (ΦΕΚ 1516/15-04-2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
"Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την Πτώχευση Μικρού - Μεγάλου Αντικειμένου" από την Διαδικτυακή Εκδήλωση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης στις 14.03.2024
Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για την απαλλαγή οφειλών – 2η ευκαιρία
Οδηγός χρήσης δημοσιεύσεων
Οδηγός Χρήσης - Πτώχευση Μικρού και Μεγάλου Αντικειμένου (Ειρηνοδικ. - Πρωτοδικ.)
Οδηγός Χρήσης - Πτώχευση Μικρού και Μεγάλου Αντικειμένου (Πληρεξούσιος Δικηγόρος εξουσιοδοτημένος από Πιστωτή ή Οφειλέτη)
Οδηγός Χρήσης - Πτώχευση Μικρού και Μεγάλου Αντικειμένου (Σύνδικος)
Οδηγός Χρήσης Eξουσιοδότησης Δικηγόρου από Θεσμικό Πιστωτή
Οδηγός Χρήσης Eξουσιοδότησης Δικηγόρου από Οφειλέτη Μη Θεσμικό Πιστωτή
Οδηγός Χρήσης - Πτώχευση Μικρού και Μεγάλου Αντικειμένου (Διαχειριστής Υποθέσεων Δημοσίου)
Αποσαφήνιση των διατάξεων που ισχύουν αναφορικά με πτωχεύσεις που έχουν ήδη κηρυχθεί πριν την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4738/2020
Παρουσίαση Απαλλαγής οφειλών – 2η Ευκαιρία
Αναλυτική παρουσίαση Απαλλαγής οφειλών 2η ευκαιρία 08.02.2022
Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας -Δημοσιεύσεις (Σύνδικος)