Απαλλαγή οφειλών - 2η ευκαιρία

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, ώστε να λάβουν τη 2η ευκαιρία και ταυτόχρονα να απαλλαχθούν από όλες τις οφειλές , μέσω της ρευστοποίησης της περιουσίας.

Η απαλλαγή οφειλών επέρχεται:
α) σε 1 έτος μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει περιουσία η οποία και θα ρευστοποιηθεί κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 1 έτος το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει το 5-πλάσιο των εύλογων δαπανών διαβίωσης.
ή
β) σε 3 έτη μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν διαθέτει περιουσία ή διαθέτει περιουσία μικρής αξίας η οποία και θα ρευστοποιηθεί κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 3 έτη το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.
Σημειώνεται ότι ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να πληρώσει στους πιστωτές ποσά που είναι ακατάσχετα (π.χ. οριζόντιο ακατάσχετο, ακατάσχετα κοινωνικά επιδόματα, ακατάσχετες αγροτικές επιδοτήσεις).

Δείτε τις πρόνοιες για τα ευάλωτα νοικοκυριά για λήψη κρατικής επιδότησης εδώ

Όλες οι σχετικές δημοσιεύσεις πραγματοποιούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας
Δείτε τη Λίστα Δημοσιεύσεων
Δείτε το Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ
Άρθρα 75-259 του ν.4738/2020
Καθορισμός των ειδικότερων όρων λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού
Απόφαση της ΤτΕ για το πλαίσιο υποχρεώσεων χρηματοδοτικών φορέων _ΦΕΚ 1018/16-3-2021
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44898 ΕΞ2021 Υπουργική Απόφαση θεσπίστηκε η οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας (ΦΕΚ 1615/Β΄/21-4-2021)
Με την υπ’ αριθμ. 44925 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση θεσπίστηκε η μεταφορά των εγγραφών από το τηρούμενο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας σύμφωνα με το π.δ. 133/2016 (Α’ 242) στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων του άρθρου 234 του ν. 4738/2020 και στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του άρθρου 236 ν. 4738/2020 (ΦΕΚ 1595/Β΄/20-04-2021)
Με την υπ’ αριθμ. 44948 ΕΞ 2021 Υπουργική απόφαση ρυθμίζεται ο κανονισμός λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων που προβλέπονται στον ν. 4738/2020 (ΦΕΚ 1575/Β΄/17-04-2021)
Με την υπ’ αριθμ. 44510 ΕΞ2021 Υπουργική Απόφαση καθορίζεται η διαδικασία διαγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κατά περίπτωση, λόγω της απαλλαγής του οφειλέτη σύμφωνα με τα άρθρα 192 και 196 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207). (ΦΕΚ 1516/15-04-2021)
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40625 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης, καθώς και επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας (ΦΕΚ 1355/Β΄/06-04-2021)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για την απαλλαγή οφειλών – 2η ευκαιρία
Οδηγός χρήσης δημοσιεύσεων