Απαλλαγή οφειλών - 2η ευκαιρία

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, ώστε να λάβουν τη 2η ευκαιρία και ταυτόχρονα να απαλλαχθούν από όλες τις οφειλές , μέσω της ρευστοποίησης της περιουσίας. Μερικές πληροφορίες της αίτησης αποτελούν δημόσια στοιχεία και ως εκ τούτου δημοσιεύονται στη Λίστα Δημοσιεύσεων.

Μετά την υποβολή της αίτησης την υπόθεση αναλαμβάνει ένας Διαχειριστής Αφερεγγυότητας. Το Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας για όσους έχουν λάβει ήδη την πιστοποίηση τηρείται από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.

Η απαλλαγή οφειλών επέρχεται:
α) σε 1 έτος μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει περιουσία η οποία και θα ρευστοποιηθεί κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 1 έτος το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει το 5-πλάσιο των εύλογων δαπανών διαβίωσης, σε συνδυασμό με την εμπορική αξία των ακινήτων του οφειλέτη καθώς και των συνοφειλετών και εγγυητών του.
ή
β) σε 3 έτη μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν διαθέτει περιουσία ή διαθέτει περιουσία μικρής αξίας η οποία και θα ρευστοποιηθεί κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 3 έτη το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Σημειώνεται ότι ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να πληρώσει στους πιστωτές ποσά που είναι ακατάσχετα (π.χ. οριζόντιο ακατάσχετο, ακατάσχετα κοινωνικά επιδόματα, ακατάσχετες αγροτικές επιδοτήσεις).

Ο Νόμος παρέχει πρόνοιες για τα ευάλωτα νοικοκυριά για λήψη κρατικής επιδότησης.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Άρθρα 75-259 του ν.4738/2020
Καθορισμός των ειδικότερων όρων λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού
Απόφαση της ΤτΕ για το πλαίσιο υποχρεώσεων χρηματοδοτικών φορέων _ΦΕΚ 1018/16-3-2021
Με την υπ’ αριθμ. 44510 ΕΞ2021 Υπουργική Απόφαση καθορίζεται η διαδικασία διαγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κατά περίπτωση, λόγω της απαλλαγής του οφειλέτη σύμφωνα με τα άρθρα 192 και 196 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207). (ΦΕΚ 1516/15-04-2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για την απαλλαγή οφειλών – 2η ευκαιρία
Οδηγός χρήσης δημοσιεύσεων
Οδηγός Χρήσης - Πτώχευση Μικρού και Μεγάλου Αντικειμένου (Πληρεξούσιος Δικηγόρος Οφειλέτη)
Οδηγός Χρήσης - Πτώχευση Μικρού και Μεγάλου Αντικειμένου (Πληρεξούσιος Δικηγόρος Πιστωτή)
Οδηγός Χρήσης - Πτώχευση Μικρού και Μεγάλου Αντικειμένου (Ειρηνοδικ. - Πρωτοδικ.)
Οδηγός Χρήσης - Πτώχευση Μικρού και Μεγάλου Αντικειμένου (Οφειλέτης)
Οδηγός Χρήσης - Πτώχευση Μικρού και Μεγάλου Αντικειμένου (Πιστωτής)
Οδηγός Χρήσης Eξουσιοδότησης Δικηγόρου από Θεσμικό Πιστωτή
Οδηγός Χρήσης Eξουσιοδότησης Δικηγόρου από Οφειλέτη Μη Θεσμικό Πιστωτή
Οδηγός Χρήσης - Πτώχευση Μικρού και Μεγάλου Αντικειμένου (Διαχειριστής Υποθέσεων Δημοσίου)