1η κατοικία ευάλωτων νοικοκυριών

Στο νέο Νόμο 4738/2020 υφίστανται και ειδικές πρόνοιες Κρατικής στήριξης – μέριμνας της 1ης κατοικίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, τόσο στο στάδιο της ρύθμισης οφειλών, όσο και στο στάδιο της απαλλαγής οφειλών (2η ευκαιρία), με ταυτόχρονη ρευστοποίηση της περιουσίας.
Πιο συγκριμένα:
• Στο στάδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιδοτούνται για πέντε (5) έτη τα δάνεια πρώτης κατοικίας, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Δείτε το μέγιστο ποσό της Κρατικής επιδότησης.
• Στο στάδιο της απαλλαγής οφειλών (2η ευκαιρία): Εφόσον ένας ευάλωτος οφειλέτης αδυνατεί να ρυθμίσει τις οφειλές του (με οποιοδήποτε εργαλείο ρύθμισης, είτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ή μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας), τότε έχει τη δυνατότητα να προβεί στη διαδικασία της απαλλαγής οφειλών, ήτοι να διαγράψει όλες τις οφειλές του, με ταυτόχρονη ρευστοποίηση (δηλ. απώλεια) της ιδιοκτησίας της περιουσίας του, έτσι ώστε να λάβει τη 2η ευκαιρία. Ακολούθως ένας ιδιωτικός Φορέας αγοράζει την 1η κατοικία του και ακολούθως του την επαναμισθώνει (δηλ. ενοικιάζει) για 12 έτη. Επίσης ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να επαναγοράσει την εν λόγω κατοικία, εφόσον ανακάμψει οικονομικά στο μέλλον. Ως εκ τούτου, ο οφειλέτης υποχρεούται να πληρώνει το μηνιαίο μίσθωμα (δηλ. ενοίκιο) προς το Φορέα και για το σκοπό αυτό το Κράτος στηρίζει οικονομικά τα ευάλωτα νοικοκυριά παρέχοντας μηνιαίο επίδομα στέγασης, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι εξώσεις.
Ο οφειλέτης θα πρέπει να εισέλθει στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, με σκοπό να εκδώσει βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη, που αποδεικνύει ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις του Νόμου. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πλατφόρμα διενεργεί σχετικούς ελέγχους (π.χ. εισοδημάτων, περιουσίας κλπ), με σκοπό την πρόληψη / αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Θεσμικό πλαίσιο

Ενημερωτικό υλικό