Έκτακτα μέτρα - ανακοινώσεις - δράσεις λόγω κορωνοϊού

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σας ενημερώνει για:

Α. Τις δράσεις σε όλο το πεδίο των υπηρεσιών της που αδιάκοπα παρέχει στους πολίτες:

 • Συνεχίζεται η ομαλή λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της κύριας κατοικίας (ΗΠΠΚΚ) καθώς και η υποστήριξη των δανειοληπτών για θέματα που αφορούν στην κύρια κατοικία τους μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ΗΠΠΚΚ που λειτουργεί στον ιστότοπο της ΕΓΔΙΧ.
 • Συνεχίζεται η ομαλή λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και η υποστήριξη των οφειλετών για θέματα που αφορούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών μέσω του helpdesk στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ocw-info@keyd.gov.gr. Επίσης, συνεχίζεται η υποστήριξη του έργου των συντονιστών και σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι, προκειμένου για τη διενέργεια των διαδικασιών που προβλέπονται στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/⁠2017 (Α’ 62), από την αποστολή της πρόσκλησης και μέχρι το καταληκτικό στάδιο αυτού (ενδεικτικά: προθεσμίες αποδοχής συμμετοχής, ορισμού εμπειρογνώμονα, παράδοση έκθεσης βιωσιμότητας, ψηφοφορίες προτάσεων-⁠αντιπροτάσεων, κλπ), οι συντονιστές δύνανται όπως χορηγήσουν παράταση των σχετικών προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 86768/⁠2018 (Β’3498) Υπουργικής Απόφασης, και χωρίς αίτημα ενός από τα εμπλεκόμενα μέρη, για λόγους ανωτέρας βίας.
 • Συνεχίζεται η προσωποποιημένη πληροφόρηση και υποστήριξη των πολιτών για θέματα υπερχρέωσης στα κατά τόπους Κέντρα - Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ-ΓΕΥΔ) που λειτουργούν πανελλαδικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στο τηλ. 213 212 5730.

Β. Τα έκτακτα μέτρα που αφορούν στους δανειολήπτες, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις:

 • Έχουν ανασταλεί προσωρινά και για χρονικό διάστημα από 16 έως 27 Μαρτίου 2020:
  α) Οι προθεσμίες για την κατάθεση αιτήσεων προς τα δικαστήρια για την παράταση της αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017). Για το εν λόγω πλαίσιο έχει επισημανθεί η χορήγηση παρατάσεων στο σύνολο των διαδικασιών,
  β) Οι προθεσμίες για την κατάθεση αιτήσεων προς τα δικαστήρια για τη χορήγηση δικαστικής ρύθμισης στο πλαίσιο της προστασίας της κύριας κατοικίας (Ν. 4605/2019),
  γ) Οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και οι πλειστηριασμοί.
 • Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται άμεσα από την παρούσα κατάσταση να καταβάλουν μεταγενέστερα τα χρεολύσια.
  Μπορείτε να δείτε τις προϋποθέσεις στη σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).
 • Δίνεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση να διευκολυνθούν ως προς την πληρωμή των δόσεων των ενήμερων δανείων τους.
  Μπορείτε να δείτε τις προϋποθέσεις στη σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).
 • Παρέχεται σειρά διευκολύνσεων σε ενήμερους δανειολήπτες, από τις Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, που τεκμηριωμένα πλήττονται λόγω της διάδοσης του COVID–19 και των μέτρων αντιμετώπισής του.
  Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις διευκολύνσεις στη σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ).
 • Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις πρόσφατες αποφάσεις, οδηγίες, έκτακτα μέτρα του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τον κορωνοϊό στην ειδική σελίδα του ιστοτόπου του.

Άρνηση Παροχής Στοιχείων σε Τράπεζες και Διαχειριστές Δανείων
Δήλωση εναντίωσης παροχής στοιχείων σύμφωνα με την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου