Περιεχόμενο της 2ης Προειδοποιητικής Επιστολής στο πλαίσιο του ΚΔΤ

Αν έχεις καθυστερήσει δόση του δανείου σου 60ημέρες

Σε περίπτωση που δεν έχεις υποβάλλει την ΤΟΚ εντός 15 εργάσιμων ημερών από την 1η γραπτή ειδοποίηση (την οποία λαμβάνεις εντός 30 ημερών από την 60η ημέρα καθυστέρησης της πληρωμής του δανείου σου) και διακυβεύεται η τύχη της κύριας σου κατοικίας:


Η Τράπεζα οφείλει να σου αποστείλει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από το πέρας των παραπάνω προθεσμιών, δεύτερη επιστολή που να σε προειδοποιεί για την προοπτική και τις συνέπειες του χαρακτηρισμού σου ως «μη συνεργάσιμου».


Στην προειδοποιητική αυτή επιστολή περιλαμβάνονται οι εξής πληροφορίες:
(αα) συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες θα μπορούσες να προβείς και την σχετική προθεσμία που δεν μπορεί να είναι συντομότερη της προβλεπόμενης στον ορισμό του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» (15 εργ.ημέρες), για να αποφύγεις τον αποχαρακτηρισμό σου ως «συνεργάσιμου» και την επισήμανση ότι, εφόσον δεν τις πραγματοποιήσεις, θα κατηγοριοποιηθείς ως μη συνεργάσιμος χωρίς άλλη ειδοποίηση.


(ββ) Τα μέτρα που μπορεί να λάβει το ίδρυμα ως αποτέλεσμα του χαρακτηρισμού σου ως μη συνεργάσιμου.


(γγ) Την ενημέρωση της δυνατότητας σου να έχεις συμβουλευτική συνδρομή από κρατικούς φορείς ή τρίτους της δικής του επιλογής.


(δδ) Αν μετά την ρευστοποίηση, το τυχόν υπόλοιπο του δανείου σε καθυστέρηση θα εξακολουθεί να αποτελεί εκτοκιζόμενη απαίτηση του ιδρύματος, προσδιορίζοντας το ύψος του επιτοκίου και τον τρόπο εκτοκισμού. 

Προηγούμενο Βήμα
Θέλω να δω ποιές έιναι οι υποχρεώσεις μου μετά την παραλαβή της 1ης γραπτής ειδοποίησης
Συνέπειες Αποχαρακτηρισμού
Ο ΚΔΤ προβλέπει συγκεκριμένο χειρισμό του μη συνεργάσιμου δανειολήπτη
Ορισμός Συνεργάσιμου Δανειολήπτη
Μάθε για τις προθεσμίες του ορισμού του Συνεργάσιμου Δανειολήπτη για τον οποίο αποφασίζει το ΚΥΣΔΙΧ