Στάδιο 1.2 Γραπτή Ειδοποίηση της Τράπεζας με τον Δανειολήπτη - 60 ημέρες καθυστέρησης

Αν έχεις καθυστερήσει δόση του δανείου σου 60ημέρες

Σε περίπτωση που έχεις καθυστερήσει 60 ημέρες τις αποπληρωμές η τράπεζα σε εντάσσει στη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων του ΚΔΤ. Παραλαμβάνεις το έντυπο της «Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης» (Τ.Ο.Κ.) και έχεις 15 ημέρες (προθεσμία ορισμού συνεργάσιμου δανειολήπτη) να το υποβάλλεις στην τράπεζα

1η Υποχρεωτική ειδοποίηση

Αν η καθυστέρηση υπερβεί τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες το ίδρυμα οφείλει να αποστείλει γραπτή ειδοποίηση στον δανειολήπτη εντός των επόμενων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, εκτός αν εν τω μεταξύ καταβληθεί ολοσχερώς η οφειλόμενη δόση.

Σε περίπτωση νέας καθυστέρησης για το ίδιο δάνειο δεν είναι υποχρεωτική η επανάληψη της αποστολής της 1ης γραπτής ειδοποίησης σε έγχαρτη μορφή, εκτός αν έχει παρέλθει έτος από την τελευταία αποστολή της.

Η γραπτή ειδοποίηση περιλαμβάνει τουλάχιστον:

(i) την ημερομηνία κατά την οποία η οφειλή περιήλθε σε καθυστέρηση,

(ii) τον αριθμό και το συνολικό ύψος των δόσεων (περιλαμβανομένων και των τμηματικών καταβολών) που είναι ληξιπρόθεσμες, το άληκτο υπόλοιπο της οφειλής, καθώς και το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται το μη ενήμερο τμήμα της οφειλής,

(iii) ενημέρωση για την ένταξη του δανειολήπτη στη Δ.Ε.Κ και την υποχρέωσή του να συμπληρώσει την Τ.Ο.Κ,

(iv) το «Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες» και το «Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας» του ιδρύματος για τη διενέργεια των επαφών με τον δανειολήπτη και την παροχή διευκρινίσεων σε αυτόν, με τα πλήρη στοιχεία των αρμόδιων υπαλλήλων ή των τυχόν εξουσιοδοτημένων να ενεργούν για λογαριασμό του ιδρύματος προσώπων εφόσον τούτο δεν έχει ήδη αποσταλεί,

(ν) την «Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση» (Τ.Ο.Κ.) στην οποία επισυνάπτεται ο κατάλογος με τα απαιτούμενα σχετικά υποστηρικτικά δικαιολογητικά,

(vi) ενημέρωση ότι η επικοινωνία στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά στην τελευταία ηλεκτρονική διεύθυνση που ο δανειολήπτης έχει δηλώσει, εκτός αν προσέλθει στο «Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας» ζητήσει και παραλάβει το σχετικό πληροφοριακό υλικό σε έγχαρτη μορφή

Προηγούμενο Βήμα
Τι συμβαίνει αν έχω καθυστερήσει τις πληρωμές μου για 1-60 ημέρες
Δεν έχω ενταχθεί στον ΚΔΤ
Τι συμβαίνει αν έχω καθυστερήσει τις δόσεις μου και δεν έχω λάβει τη γραπτή ειδοποίηση? Αν δεν έχω ειδοποιηθεί ότι έχω ενταχθεί στη διαδικασία (ΔΕΚ) του ΚΔΤ?
Επόμενο βήμα
15 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της γραπτής ειδοποίησης και του ΤΟΚ πρέπει να έχεις συμπληρώσει το Έντυπο και να το έχεις αποστείλει στην Τράπεζα
ΤΟΚ
Αν έλαβες την επιστολή που σε ενημερώνει ότι εντάχθηκες στον ΚΔΤ πρέπει να συμπληρώσεις το έντυπο οικονομικής κατάστασης εντός 15 εργάσιμων ημερων. Περισσότερες πληροφορίες για το ΤΟΚ εδώ
Γραπτή Ειδοποίηση
Μάθε πόσο οριοθετημένη είναι κάθε γραπτή επικοινωνία σου με την Τράπεζα και πόσο σημαντικό είναι να κρατάς αποδεικτικό παραλαβής για κάθε έγγραφο που παραδίδεις
Ορισμός Συνεργάσιμου Δανειολήπτη
Μάθε για τις προθεσμίες του ορισμού του Συνεργάσιμου Δανειολήπτη για τον οποίο αποφασίζει το ΚΥΣΔΙΧ