Στάδιο 1.1 Επικοινωνία Πιστωτικού Ιδρύματος με τον Δανειολήπτη αν έχει καθυστερήσει τη δόση του

Αν έχεις καθυστερήσει δόση του δανείου σου

 Επικοινωνία με τον δανειολήπτη

(α) Επικοινωνία που αφορά δάνειο σε αρχική καθυστέρηση

Προαιρετική επικοινωνία

(αα) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης, εν όλω ή εν μέρει, σύμφωνα με το προσυμφωνημένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, το ίδρυμα δύναται να προβεί στις πιο κάτω ενέργειες: Επιχειρεί επικοινωνία με τον δανειολήπτη συμβουλευτικού χαρακτήρα με επίκεντρο τη διερεύνηση των αιτιών που ανέκυψαν και μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να εξετάσει έγκαιρα την ένταξη του στη ΔΕΚ για διερεύνηση τυχόν εναλλακτικών λύσεων. Συνέχιση της επικοινωνίας στα επόμενα Στάδια της ΔΕΚ, γίνεται εφόσον συναινέσει ο δανειολήπτης. Μη ανταπόκριση σε αυτό το Στάδιο, δεν συνεπάγεται την απώλεια του χαρακτηρισμού του ως «συνεργάσιμου». Η επικοινωνία σε αυτό το Στάδιο είναι σκόπιμο να συνοδεύεται με αποστολή του «Ενημερωτικού Φυλλαδίου» της ενότητας Ε.2 του Πρώτου Κεφαλαίου και καθορισμό του «Ειδικού Σημείου Επικοινωνίας» για τις περαιτέρω επαφές

Προηγούμενη σελίδα
Θα ήθελα να μάθω τον σκοπό του ΚΔΤ
Καθυστέρηση πληρωμών
Καθυστερώ να πληρώσω γιατί μου παρουσιάστηκε σημαντικό οικονομικό πρόβλημα. Δεν πρόκειται να αποπληρώσω τη δόση μου γιατί δεν θα έχω βελτίωση των οικονομικών μου. Τί να κάνω? Να περιμένω?
Καθύστερηση 60 ημερών
Αν καθυστερήσεις τις πληρωμές 60 ημέρες η διαδικασία τροποποιείται. Μάθε περισσότερα