Στάδιο 2 Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών από τον δανειολήπτη

Εφόσον το Πιστωτικό Ιδρυμα παρέλαβε τα οικονομικά σου στοιχεία

Στο 2ο Στάδιο της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων, μετά την έγκαιρη παραλαβή της ΤΟΚ, το Πιστωτικό ίδρυμα συγκεντρώνει οικονομικά και άλλα στοιχεία προκειμένου να αξιολογήσει την οικονομική σου κατάσταση. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι να η Τράπεζα απαιτήσει και άλλα υποστηρικτικά στοιχεία, αυτά θα πρέπει να της παραδοθούν μέσα στη χρονική προθεσμία που ορίζει ο ορισμός του «Συνεργάσιμου Δανειολήπτη» (15 εργάσιμες ημέρες). Σε περίπτωση που ζητηθούν στοιχεία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην απόδειξη της ημερομηνίας ζήτησης των στοιχείων και στη μέριμνα για εξασφάλιση αποδεικτικού παραλαβής όταν της προσκομιστούν.

Ο Νόμος δεν θέτει σύντομη προθεσμία στα ΠΙ για το χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορούν να συγκεντρώνουν στοιχεία, οπότε οι δανειολήπτες –σε περίπτωση που αναζητούν σύντομη πρόταση λύσης- θα πρέπει να πιέσουν το/τα ΠΙ για την περάτωση της διαδικασίας του Σταδίου.

Ο Νόμος αναφέρει:

Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών από τον δανειολήπτη
(α) Το ίδρυμα οφείλει να παραλαμβάνει, με απόδειξη παραλαβής, τη συμπληρωμένη από τους δανειολήπτες «Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση»
(β) Το ίδρυμα δύναται να απαιτεί από τον δανειολήπτη να παρέχει υποστηρικτικά στοιχεία/δικαιολογητικά, αναγκαία, για την επιβεβαίωση των πληροφοριών που υποβλήθηκαν, καθορίζοντας προθεσμία προσκόμισης αυτών όχι μικρότερη της προβλεπόμενης στον ορισμό του συνεργάσιμου δανειολήπτη και ανάλογη του χρόνου που απαιτείται για την έκδοση ή τη διαθεσιμότητα τους, οπότε οι προθεσμίες που τίθενται στον παρόντα κώδικα παρατείνονται αναλόγως.
(γ) Κάθε ίδρυμα μεριμνά για την και από άλλες πηγές συλλογή επαρκούς, πλήρους και ακριβούς πληροφόρησης για τα οικονομικά δεδομένα του δανειολήπτη, πέραν της ως άνω Κατάστασης, ιδίως δε εκείνη που παρέχεται από οντότητες με σκοπό την τήρηση και παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων και στοιχείων οικονομικής συμπεριφοράς προκειμένου να αξιολογεί την καταλληλότητα εναλλακτικών λύσεων ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης.
(δ) Η πληροφόρηση φυλάσσεται από το ίδρυμα και σε ηλεκτρονική μορφή, τηρουμένων των σχετικών δια- τάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προηγούμενο Βήμα
Θέλω να δω ποιές έιναι οι υποχρεώσεις μου μετά την παραλαβή της 1ης γραπτής ειδοποίησης
Επόμενο Βήμα
Θέλω να μεταφερθώ στο επόμενο βήμα, στο Στάδιο 3
Ορισμός Συνεργάσιμου Δανειολήπτη
Μάθε για τις προθεσμίες του ορισμού του Συνεργάσιμου Δανειολήπτη για τον οποίο αποφασίζει το ΚΥΣΔΙΧ