Αποτυχία Συμβιβασμού στο πλαίσιο του ΚΔΤ

Έαν για οποιονδήποτε λόγο η εξωδικαστική διαδικασία του ΚΔΤ

Εάν τα μέρη δεν συμφωνήσουν τελικώς σε κοινά αποδεκτή λύση, τότε η διαφωνία τους μπορεί να επιλύεται εξωδικαστικά μέσω του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή άλλων φορέων με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση, καταχωρισμένων στο μητρώο του άρθρου 18 της υπουργικής απόφασης 70330 οικ/09.07.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1421) ή στο μητρώο των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του άρθρου 7 του 3898/2010 (ΦΕΚ Α΄ 211/16.12.2010) ή από τα αρμόδια δικαστήρια.

Κεντρικό Μενού
Θέλω να μεταφερθώ αρχικό μενού του Σταδίου 4
ΣτΚ
Θέλω να μάθω για τις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Καταναλωτή