Επίλυση Διαφορών με τη συνδρομή του Συνηγόρου του Καταναλωτή

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι ένας θεσμός που προσφέρει δωρεάν συνδρομή

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή (ΣτΚ) μπορεί να προσφέρει ουσιαστική συνδρομή στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων ένος πρόθυμου οφειλέτη που έχει ανάγκη την άμεση ρύθμιση των οφειλών του λόγω αδυναμίας πληρωμής. Παρέχει τη συνδρομή του τόσο στο πλαίσιο του αναθεωρημένου Ν.Κατσέλη όσο και στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών. Είναι  ο φορέας συμβιβαστικής επίλυσης στον οποίο μπορείς να καταλήξεις και αν δεν έχεις βρεί λύση απο άλλο φορέα ή από άλλη νόμιμη διαδικασία. 

Αν είσαι πρόθυμος να συνεργαστείς με τους πιστωτές σου, στοιχείο που προωθεί ιδίως ο Νόμος Κατσέλη προ της δίκης και ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών με το πέρας της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων, θα έχεις περισσότερα εφόδια (τεκμηριωμένο πόρισμα για την αποτυχία της διαμεσολάβησης με συστάσεις σε αδιάφορους ή απρόθυμους πιστωτές - με αξιολόγηση των στοιχείων, με αναφορά στην εφαρμοστέα νομοθεσία, πλήρη καταγραφή των ενεργειών του ΣτΚ, προτάσεις του ΣτΚ) για να επιτύχεις μία ευνοικότερη και υγιή ρύθμιση στο πλαίσιο του εξωδικαστικού, προδικαστικού και δικαστικής ρύθμισης της οφειλής σου.

Καταθέτεις αναφορά στον ΣτΚ. Δημιουργείται φάκελος και την υποθεση σου αναλαμβάνει εισηγητής, ο οποίος αμέσως (αμελλητί) στέλνει εγγραφα στους πιστωτές σου. 

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι κυρίως αρµόδιος για την εξώδικη επίλυση διαφορών µεταξύ προµηθευτών και καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο "Προμηθευτές" μπορεί να θεωρηθούν και οι Τράπεζες. Στο πλαίσιο που αφορά τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά η παρέμβαση του ΣτΚ προβλέπεται ρητά στα εξής σημεία:

  • Στο τελικό Στάδιο της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων του ΚΔΤ, όταν δεν έχει εξευρεθεί κατάλληλη λύση μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των δανειοληπτών
  • Στο προδικαστικό Στάδιο του αναθεωρημένου Ν.Κατσέλη (Α2 παρ.1), στο οποίο ήδη έχει γίνει αίτηση από τον ενδιαφερόμενο στη γραμματεία του δικαστηρίου, αναφέρεται ότι οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν τη συμβουλευτική συνδρομή του Συνηγόρου του Καταναλωτή και των , υπαγόμενων στον Στκ, Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού που εδρεύουν σε Δήμους της χώρας.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επιλαµβάνεται των υποθέσεων της αρµοδιότητάς του αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής ενυπόγραφης αναφοράς ενός τουλάχιστον των ενδιαφερόµενων µερών. 

Η αναφορά υποβάλλεται εντός τριών (3) µηνών, αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε πλήρη γνώση της βλαπτικής γι΄ αυτόν πράξης ή παράλειψης που συνιστά την καταναλωτική διαφορά και καταχωρείται σε ειδικό µητρώο. Η υποβολή της δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει τις προβλεπόµενες από τον νόµο προθεσµίες για την άσκηση ένδικου βοηθήµατος

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή εξετάζει αντικειµενικά και αµερόληπτα τις υποθέσεις της αρµοδιότητάς του, µε βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, κατά τρόπο ώστε η διαδικασία που ακολουθείται να παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να κοινοποιούν τις απόψεις τους στην Αρχή και να ενηµερώνονται για τα επιχειρήµατα και τα γεγονότα που ισχυρίζεται το άλλο µέρος και ενδεχοµένως για τις εκθέσεις των εµπειρογνωµόνων ή των ειδικών επιστηµόνων.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οι επιτροπές προτείνουν τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, επιδιώκοντας να συµβιβάζουν τα εµπλεκόµενα µέρη. Εφόσον επιτευχθεί συµβιβασµός, συντάσσεται περί αυτού πρακτικό από τον Συνήγορο του Καταναλωτή ή τον Πρόεδρο της οικείας επιτροπής φιλικού διακανονισµού κατά περίπτωση, το οποίο υπογράφεται από τα εµπλεκόµενα µέρη ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους και επέχει θέση δικαστικού συµβιβασµού.

Αν δεν επιτευχθεί συµβιβασµός, ο Συνήγορος του Καταναλωτή προβαίνει στη διατύπωση έγγραφης σύστασης προς τα δύο µέρη µε σκοπό την επίλυση της διαφοράς. Σε περίπτωση που κάποιο από τα εµπλεκόµενα µέρη δεν αποδεχθεί τα διαλαµβανόµενα στην έγγραφη σύσταση της Αρχής, ο Συνήγορος του Καταναλωτή δύναται να δηµοσιοποιήσει το γεγονός, κοινοποιώντας καταλλήλως το πόρισµά του.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ενηµερώνει σε κάθε περίπτωση τον ενδιαφερόµενο για την τύχη της υπόθεσής του.

Προηγούμενο Βήμα
Θέλω να δω το μενού όλων των εξωδικαστικών λύσεων
Νέος Ν.Κατσέλη
Αν υπαχθείς στον αναθεωρημένο Ν.Κατσέλη (Ν.Σταθάκη) υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για τη συνδρομή του ΣτΚ στο προδικαστικό επίπεδο που είναι δυνατόν να σε οδηγήσει σε συμβιβασμό πολύ πριν εκδικαστεί η υπόθεση και να μην γίνει η δίκη. Κανε κλικ για να μεταφερθείς στο στάδιο του Νόμου που προβλέπεται η δυνατότητα μεσολάβησης του ΣτΚ
ΚΔΤ
Πως μπορεί να συμβάλλει ο ΣτΚ στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (ΚΔΤ)? Μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων? Κανε κλικ για να μεταφερθείς στο στάδιο του ΚΔΤ που προβλέπεται η παρέμβαση του ΣτΚ
Αποτυχία Συμβιβασμού
Ο συμβιβασμός με τους πιστωτές μου απέτυχε παρά το γεγονός οτι είχα την πρόθεση να συμβιβαστώ. Ποιό είναι το επόμενο βήμα?
Επιτύχια του Συμβιβασμού
Πώς κατοχυρώνομαι αν όλοι οι πιστωτές μου συμφωνήσουν, ενώπιον του ΣτΚ, σε συμβιβασμό για τις οφειλές μου σε αυτούς?