Επιτυχία Εξωδικαστικού Συμβιβασμού με τον ΣτΚ

Εφόσον επιτευχθεί συμβιβασμός, συντάσσεται περί αυτού πρακτικό από τον Συνήγορο του Καταναλωτή, το οποίο υπογράφεται από τα εμπλεκόμενα μέρη ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους και επέχει θέση δικαστικού συμβιβασμού.

Προηγούμενη σελίδα
Πλαίσιο Υπερχρέωσης
Αρχικό μενού θεσμικού πλαισίου καταπολέμησης της υπερχρέωσης για φυσικά πρόσωπα