Χρήσιμο Υλικό για τους Εμπειρογνώμονες

Σε κάθε σύνδεσμο της παρακάτω λίστας επισυνάπτεται υλικό υποδειγμάτων αρχείων και οδηγίες συμπλήρωσης του που αφορά τους Εμπειρογνώμονες:

YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

ΥΕ1. Σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών

YE2. Υπόδειγμα Μελέτης Βιωσιμότητας Ξενοδοχείου με απλογραφικά βιβλία στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων βάσει Ν.4469/2017

YE3. Xρηματοοικονομικό υπόδειγμα Μελέτης Βιωσιμότητας Ξενοδοχείου με απλογραφικά βιβλία στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων βάσει Ν.4469/2017 PDF EXCEL

ΟΕ1. Οδηγίες Συμπλήρωσης των παραπάνω εντύπων

*Για την ανάγνωση των αρχείων pdf είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του ελεύθερου λογισμικού adobe Acrobat Reader DC.

Για να το εγκαταστήσετε μεταβείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Προηγούμενη Σελίδα - Υλικό
Θέλω να επιστρέψω στην προηγούμενη σελίδα με το έντυπο υλικό που αφορά το Θεσμικό Πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, τα Υποδείγματα Εντύπων απαραίτητα για την αίτηση, το Ενημερωτικό Υλικό και τις Συχνές Ερωτήσεις