Συχνές Ερωτήσεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Στον παρόντα ιστότοπο υπάρχει η δυνατότητα πλοήγησης στο πλαίσιο του Νόμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού

1. Ποια είναι η φιλοσοφία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Επιχειρηματικών Οφειλών;

Ο Νόμος για πρώτη φορά σε εξωδικαστικό επίπεδο παρέχει ισχυρά κίνητρα για τη ρύθμιση οφειλών μίας επιχείρησης η οποία επαπειλείται με αδυναμία πληρωμών ή που ήδη αδυνατεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της, σε μία καινοτόμο, δομημένη, γρήγορη και αυστηρά χρονικά οριοθετημένη εξωδικαστική διαδικασία διαπραγμάτευσης με όλους τους πιστωτές τις (ΔΟΥ, Ασφ.Ταμεία, Τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες Πιστωτές).

Ο μηχανισμός αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, θέτει διασταλτικές προϋποθέσεις ούτως ώστε η πλειονότητα των επιχειρήσεων να μπορεί να ενταχθεί και η συμμετοχή στη διαδικασία θα μπορούσε να καταλήξει σύντομα σε αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις για τον οφειλέτη και τους πολυάριθμους πιστωτές. Στον Νόμο ήδη προβλέπεται ρητά πρωτοφανής ευελιξία του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων -ως πιστωτών-, με δυνατότητα απομείωσης βασικής οφειλής, προστίμων και προσαυξήσεων και παράλληλη επιμήκυνση παλαιών οφειλών έως 120 δόσεις, και αναμένεται παρόμοια στάση και από τους ιδιώτες πιστωτές. Η διαδικασία που προβλέπει αναστολή διώξεων σε βάρος της επιχείρησης που αιτείται στον μηχανισμό, διεξάγεται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και κινείται με κατάθεση αίτησης και πρότασης από τον οφειλέτη. Υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης αντιπροτάσεων που εγκρίνονται από επαυξημένη πλειοψηφία των πιστωτών -χωρίς όμως να επιβάλλονται στον οφειλέτη- σε μία πλατφόρμα διαπραγμάτευσης. Η ροή παρακολουθείται και καταγράφεται από εξειδικευμένο επαγγελματία- συντονιστή και καταλήγει στη σύνταξη συμφωνίας, της σύμβασης αναδιάρθρωσης η οποία δύναται να επικυρωθεί από το δικαστήριο προκειμένου να δεσμεύσει το σύνολο των πιστωτών σε ένα πρόγραμμα αποπληρωμής που έχει συμφωνηθεί με τους πιστωτες που δηλωσαν πρόθεση συμμετοχής στη διαπραγμάτευση.

2. Ποια είναι τα κίνητρα ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός είναι μία διαδικασία οργανωμένης και άρτια οριοθετημένης διαπραγμάτευσης της επιχείρησης με τους πιστωτές της που διεξάγεται εντός προθεσμιών 88 ημερών σε 12 στάδια με ρητές προθεσμίες για την τήρηση των οποίων θα συνδράμει πρωτοπόρα ηλεκτρονική πλατφόρμα και η ευθύνη ενημερωμένου επαγγελματία-συντονιστή. Μια επιχείρηση μπορεί να βρει λύση ρύθμισης με το σύνολο των πιστωτών της (ΔΥΟ, Ασφ.Ταμεία, ΟΤΑ, Τράπεζες και Ιδιώτες) σε τόσο βραχύ διάστημα.

Επιπλέον, η Πολιτεία μέσω των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Νόμου και προκειμένου να γίνουν εφικτές βιώσιμες ρυθμίσεις κατά τη διαπραγμάτευση, δίνει τη δυνατότητα στους εκπροσώπους του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων να προχωρήσουν σε διαγραφές βασικής οφειλής (όλων των φορολογικών υποχρεώσεων και των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών), προστίμων και προσαυξήσεων με ταυτόχρονη επιμήκυνση αποπληρωμών σε έως 120 δόσεις.

Συν τοις άλλοις, για πρώτη φορά σε εξωδικαστικό επίπεδο υπάρχει για τις αιτούμενες επιχειρήσεις η δυνατότητα αναστολής καταδιωκτικών μέτρων 70 ημερών με δυνατότητα παράτασης 4 μηνών και παρέχονται ιδιαίτερα προνόμια νέας χρηματοδότησης της στους πιστωτές της.

Δεδοµένου δε ότι η διαδικασία εκκινεί ακόµα και εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον πιστωτές που εκπροσωπούν το 50% των απαιτήσεων έναντι της επιχείρησης, όλοι οι πιστωτές έχουν κίνητρο να συµµετέχουν στη διαδικασία, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να ληφθεί δεσµευτική απόφαση για τη ρύθμιση της απαίτησής τους ερήµην τους. Αυτό γίνεται εφικτό με τη διαδικασία της δικαστικής επικύρωσης η οποία διαρκεί 5 μήνες και είναι δυνατόν να δεσμεύσει όσους πιστωτές αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης που κατέληξε σε συμφωνία της επιχείρησης με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων σε αυτή πιστωτών της.

Ο Νόμος έχει προσωρινή διάρκεια (εως τις 31/12/18) ακριβώς για τους παραπάνω λόγους.

3. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί σε πτώχευση (ατομική επιχείρηση) και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (επιχείρηση οποιουδήποτε μεγέθους), εάν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

4. Ως ελεύθερος επαγγελματίας δεν μπορώ να ενταχθώ;

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τη ρύθμιση των οφειλών τους σε Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία μπορούν να απολαύσουν τις ευεργετικές διατάξεις του αναθεωρημένου Νόμου Κατσέλη (Ν.Σταθάκη) ήτοι την προστασία της κύριας κατοικίας τους και εισοδημάτων που βρίσκονται στα επίπεδα των Ευλόγων Δαπανών Διαβίωσης. Ωστόσο στις διατάξεις του Νόμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού υπάρχει διάταξη που καλύπτει και τους ελεύθερους επαγγελματίες ως προς τη ρύθμιση των οφειλών τους προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Η διαδικασία είναι διαφορετική. Με την παρ.21 του Άρθρου 15 κανονίζεται ότι μετά από αίτηση ελεύθερων επαγγελματιών τόσο στις αρμόδιες φορολογικές αρχές όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία, θα προτείνονται σε αυτούς ανάλογες ρυθμίσεις οφειλής (διαγραφή οφειλής, επιμήκυνση έως και 120 δόσεις ή συνδυασμός των δύο)

5.Ποιες οι προϋποθέσεις ένταξης μιας επιχείρησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

Μια επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό εφόσον:
• αφενός κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016:

είχε οφειλή (όχι ληξιπρόθεσμη απαραίτητα) προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο
ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών
ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1 Ιουλίου 2016
ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)
ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου
ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής
ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του
• και αφετέρου οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές της είναι μεγαλύτερες των 20 χιλιάδων ευρώ.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι διαζευκτικές και ως εκ τούτου ανοικτές στην ένταξη πλήθους ενδιαφερομένων επιχειρήσεων.

Αρκούν μόνο οι παραπάνω προϋποθέσεις;

Όχι, καθώς, όπως ορίζει ο νόμος, η επιχείρηση σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης είχε: α) θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή β) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, εάν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

6. Μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί για υπαγωγή στον 4307/2014 (Ν. Δένδια) ή έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή βρίσκονται στη διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης;

Μπορούν! Αρκεί για όσους έχουν αιτηθεί στον Ν. Δένδια να μην έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής και να έχουν παραιτηθεί από τις διαδικασίες του Νόμου.
Για όσους δε έχουν διακόψει ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης, μπορούν κάλλιστα να αιτηθούν στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό αν υποβάλουν δήλωση επανέναρξης των εργασιών τους ή αν αναβιώσουν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους.

7.Ποιες οφειλές εξαιρούνται;

Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016.

8.Ποιος μπορεί να εκκινήσει τη διαδικασία για την υπαγωγή στον μηχανισμό;

Ο οφειλέτης, ο οποίος μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα τηρείται στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ.

9.Πότε θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων;

Η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει από τις 3 Αυγούστου 2017

10.Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται μετά την υποβολή της αίτησης;

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη ρύθμιση των οφειλών των μικρών επιχειρήσεων είναι για όλους τους συμμετέχοντες βραχύχρονη και διεξάγεται σε 12 ευδιάκριτα στάδια με σαφώς ορισμένες, ελάχιστες προθεσμίες 88 ημερών.

Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών διενεργείται κυρίως με ανταλλαγή ηλεκτρονικής ή άλλου τύπου αλληλογραφίας ή τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία μεταξύ του συντονιστή, του οφειλέτη και των πιστωτών, χωρίς να απαιτείται ο ορισμός συνάντησης με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων και χωρίς η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να επιβαρύνεται με διοικητικό κόστος στην αναζήτηση και την επικοινωνία με το σύνολο των πιστωτών της. Με βάση τις προβλέψεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού είναι δυνατόν δε και να αποφευχθεί η απευθείας συνεννόηση της αιτούμενης επιχείρησης με τους πιστωτές της καθώς πάντοτε μεσολαβεί διαδικαστικά ο διορισμένος συντονιστής.

Ακολουθεί αναλυτική επισκόπηση των σταδίων και των χρονοδιαγραμμάτων της διαπραγμάτευσης που προβλέπονται για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών ως 2,5 εκατομμύρια ευρώ ή υποχρεώσεις έως 2 εκατομμύρια ευρώ. Τα στάδια και τα χρονοδιαγράμματα αφορούν τη διαδικασία από την κατάθεση της αίτησης μίας επιχείρησης ως την επίτευξη :

Αίτηση Επιχείρησης (Οφειλέτη) – Διορισμός Συντονιστή

1. Ηλεκτρονική αίτηση ενδιαφερόμενης επιχείρησης για συμμετοχή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό στην πλατφόρμα που φιλοξενείται στο site της ΕΓΔΙΧ. Η αίτηση περιλαμβάνει πρόταση ρύθμισης του οφειλέτη και τα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στο προηγούμενο βήμα.
2. Σε 2 εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση της αίτησης διορίζεται Συντονιστής από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Ο Συντονιστής διορίζεται από το Μητρώο των Συντονιστών που τηρεί η ΕΓΔΙΧ και ορίζεται με διαφανή διαδικασία.
3. Ο Συντονιστής που διορίζεται έχει προθεσμία 4ων εργάσιμων ημερών για να αποποιηθεί τον διορισμό του. Αν αποποιηθεί τον διορισμό του η ΕΓΔΙΧ ορίζει αμέσως άλλον Συντονιστή. (6 ημέρες μετά την αίτηση)
Ο Συντονιστής αναλαμβάνει την υπόθεση και ειδοποιεί την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την ανάληψη των καθηκόντων του. Στη συνέχεια η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. του κοινοποιεί σε ηλεκτρονική μορφή αντίγραφο της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων.
4. Εντός 5 εργάσιμων ημερών ο Συντονιστής ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων και αν ο φάκελος της αίτησης δεν είναι πλήρης, καλεί τον οφειλέτη να καταθέσει τα έγγραφα που λείπουν. Μετά τη συμπλήρωση του φακέλου, ο συντονιστής εκδίδει υπογεγραμμένη βεβαίωση με την οποία πιστοποιεί την πληρότητα της αίτησης και την αποστέλλει αυθημερόν στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η ανωτέρω βεβαίωση πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και κοινοποιείται αυθημερόν στον οφειλέτη και στον συντονιστή (11 ημέρες μετά την αίτηση)
5. Εντός 2 ημερών αποστέλλεται από το Συντονιστή απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές (13 ημέρες μετά την αίτηση)
6. Εντός 10 ημερών οι πιστωτές αποστέλλουν στον συντονιστή, σε ηλεκτρονική διεύθυνση που τους έχει κοινοποιήσει, δήλωση για την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία και βεβαιώνουν το πιστωτικό υπόλοιπο τους με τον οφειλέτη (23 ημέρες μετά την αίτηση)
7.Εντός 5 ημερών: Γίνεται έλεγχος από τον συντονιστή για την ύπαρξη απαρτίας ενδιαφερομένων πιστωτών (άνω του 50% του συνόλου των απαιτήσεων) και ακρίβειας των πιστώσεων. Αν συγκεντρωθεί απαρτία (50%+), ο συντονιστής κοινοποιεί σε όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές το πλήρες περιεχόμενο της αίτησης και τα συνοδευτικά της αίτησης έγγραφα και δικαιολογητικά (28 ημέρες μετά την αίτηση)
8. 5 ημέρες μετά την παραπάνω κοινοποίηση: Ο Συντονιστής αναμένει για τυχόν αίτηση των συμμετεχόντων πιστωτών οι οποίοι είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των απαιτήσεων για προαιρετικό ορισμό εμπειρογνώμονα (33 ημέρες μετά την αίτηση)

Διαπραγμάτευση (Ηλεκτρονική)

9. Κατόπιν: Ο συντονιστής τάσσει προθεσμία ενός (1) μηνός για την αποστολή τυχόν αντιπροτάσεων από τους πιστωτές (63 ημέρες μετά την αίτηση)
10. Οι τυχόν αντιπροτάσεις των πιστωτών κοινοποιούνται στους λοιπούς συμμετέχοντες πιστωτές και τον οφειλέτη, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να προτείνουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών (78 ημέρες μετά την αίτηση)
11.Ο οφειλέτης αποφασίζει αν θα δεχτεί τυχόν αντιπροτάσεις των πιστωτών ή αν θα εμμείνει στη δική του πρόταση εντός 10 ημερών (88 ημέρες μετά την αίτηση)
12. Αμέσως μετά οι πιστωτές ψηφίζουν τις αποδεκτές από τον οφειλέτη αντιπροτάσεις ή την αρχική πρόταση του οφειλέτη και συμφωνία επιτυγχάνεται εφόσον μία πρόταση (ή αντιπρόταση) συγκεντρώσει το 60% των συμμετεχόντων πιστωτών στους οποίους περιλαμβάνεται και το 40% των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο.

Αν ο οφειλέτης δεν δεχτεί τυχόν αντιπροτάσεις των πιστωτών τότε ψηφίζεται από τους πιστωτές η δική του αρχική πρόταση

Αν ο οφειλέτης εγκρίνει μία ή περισσότερες από τις αντιπροτάσεις, αυτές τίθενται ταυτόχρονα σε ψηφοφορία από τους συμμετέχοντες πιστωτές και:

Αν οι αντιπροτάσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία υπερβαίνουν τις δύο χωρίς κάποια από αυτές να συγκεντρώσει το παραπάνω ποσοστό πλειοψηφίας, οι δύο αντιπροτάσεις που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων τίθενται εκ νέου σε ψηφοφορία.

Αν οι αντιπροτάσεις που τέθηκαν εξαρχής ή εκ νέου σε ψηφοφορία είναι δύο, χωρίς κάποια από αυτές να συγκεντρώσει το ποσοστό της παραπάνω πλειοψηφίας, η αντιπρόταση που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων στην ψηφοφορία του προηγούμενου εδαφίου τίθεται εκ νέου σε ψηφοφορία για να διαπιστωθεί αν συγκεντρώνει την παραπάνω πλειοψηφία συμμετεχόντων πιστωτών.

Ο σκοπός της διαδικασίας και της επανάληψης της ψηφοφορίας είναι να δημιουργηθεί κλίμα συναίνεσης και να συγκεντρωθεί το 60% των πιστωτών με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται μετά από κάθε ψηφοφορία (αν δεν συμπληρωθεί η διαδικασία κηρύσσεται άκαρπη) (Σύνολο 88 ημέρες),

Οι προθεσμίες που προβλέπονται:

• στη διαδικασία δήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής των πιστωτών (Στάδιο 6 – προθεσμία 10 ημερών),
• στη διαδικασία αναμονής συμμετεχόντων πιστωτών οι οποίοι είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των απαιτήσεων για προαιρετικό ορισμό εμπειρογνώμονα (Στάδιο 8 – προθεσμία 5 ημερών)
και
• στο στάδιο της κοινοποίησης των αντιπροτάσεων των πιστωτών και των τροποποιήσεων της αρχικής πρότασης του οφειλέτη αλλά και σε αυτό της αναμονής του οφειλέτη προκειμένου να αποδεκτεί δική του αρχική ή τροποποιημένη πρόταση ή αντιπρόταση των πιστωτών (Στάδια 10 & 11 – προθεσμίας 25 ημερών)
παρατείνονται μόνο μία φορά, δηλαδή στην εξαιρετική περίπτωση που ζητηθεί παράταση σε όλα τα παραπάνω στάδια η ανώτερη παράταση που δίνεται είναι 50 ημέρες, στις εξής περιπτώσεις:
α) αν υποβάλει σχετικό αίτημα πιστωτής, ο οποίος ζητεί συμπληρωματικά έγγραφα σύμφωνα με την παράγραφο 11 και συναινεί στο αίτημά του τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των συμμετεχόντων πιστωτών,
β) αν η πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών συναινεί σε σχετικό αίτημα,
γ) αν υποβάλει σχετικό αίτημα το Δημόσιο, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις από πιστωτικά ιδρύματα ούτε έχει διοριστεί εμπειρογνώμονας.

Τα αιτήματα για την παράταση προθεσμιών υποβάλλονται προς τον συντονιστή και περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και το χρόνο της παράτασης, ο οποίος συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο της αρχικής προθεσμίας, ακόμα και όταν υποβάλλονται περισσότερα, ταυτόχρονα ή διαδοχικά, αιτήματα για παράταση της ίδιας προθεσμίας.

11. Πώς αποτυπώνεται η συμφωνία με τη διαδικασία του Νόμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού? Τι ποσοστό απαιτείται για την έγκριση αναδιάρθρωσης;

Για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα 2/5 των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, ήτοι υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο ή άλλο προνόμιο του άρθρου 976 του ΚΠολΔ. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση αναδιάρθρωσης υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών από τον οφειλέτη και τους συναινούντες πιστωτές, διαφορετικά η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη. Τότε συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας της διαπραγμάτευσης από τον συντονιστή.

12.Πώς θα γίνει εφικτό το στενό χρονοδιαγράμμα των 88 ημερών για τις μικρές και των 98 ημερών για τις μεγάλες ?

Θα γίνει εφικτό με τη χρήση μίας εξελιγμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα κατατίθεται η αίτηση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η ενημέρωση των συμμετεχόντων πιστωτών και του οφειλέτη, αλλά και η διαπραγμάτευση και οι ψηφοφορίες προτάσεων. Επίσης για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την απρόσκοπτη λειτουργία και καταγραφή της διαδικασίας της υποβολής αιτήσεων και της διαπραγμάτευσης επελέγη η υποχρεωτική συμμετοχή ενός επαγγελματία ιδιώτη συντονιστή ο οποίος θα αξιολογείται από Δημόσια Υπηρεσία, την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

13.Μπορούν να δεσμευτούν πιστωτές που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία ?

Η εξωδικαστική συμφωνία ρύθμισης οφειλών που προκύπτει μετά τη διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του Νόμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού μπορεί να συνταχθεί κατ ελάχιστον με τη συμμετοχή του 50% του συνόλου των πιστωτών και με τη συμφωνία του 60% των συμμετεχόντων, δηλαδή με τη συναίνεση του 60% από το 50% των πιστωτών που συμμετείχε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν το 39,9% (κατά μέγιστο) των συμμετεχόντων πιστωτών να διαφωνεί και να έχει παρόμοιες αντιρρήσεις το υπόλοιπο 49,9% (κατά μέγιστο) των πιστωτών που δεν συμμετείχε.

Το 39,9% συμμετεχόντων πιστωτών που καταψήφισε τη συμφωνία δεσμεύεται εκ του Νόμου εξωδικαστικά από αυτήν.

Όμως το 49,9% που δεν συμμετείχε στη διαδικασία δεν δεσμεύεται από αυτήν με εξωδικαστικό τρόπο.

Ο Νόμος με τη διαδικασία της δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης έχει προνοήσει και για τη δέσμευση της μερίδας των πιστωτών που δεν συμμετείχε και για την παράλληλη προστασία της επιχείρησης από τα καταδιωκτικά μέτρα (κατασχέσεις, πλειστηριασμούς, ασφ. μέτρα κοκ) που μπορούν να ασκήσουν οι μη συμμετέχοντες πιστωτές.

14.Ποιοι μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο συντονιστών; Πώς θα επιλέγονται;

Στο μητρώο θα εγγραφούν κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του ν. 3898/2010 (Α' 211) ύστερα από αίτησή τους. Ο αριθμός των συντονιστών είναι 320. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι αιτήσεις θα επιλέγονται δικηγόροι. Αν οι αιτήσεις υπερβαίνουν τις 320 στο μητρώο θα τοποθετηθούν συντονιστές κατόπιν κληρώσεως.

15. Ποιοι και πόσο θα πληρώνουν τους συντονιστές;

Αν δεν έχει οριστεί μεγαλύτερη αμοιβή, τότε αυτή ορίζεται με βάση το άρθρο 10 Ν.4469/2017 στο ποσό των 200 ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων και στο ποσό των 400 ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Την επιβάρυνση αναλαμβάνουν οι αιτούντες. Το κόστος πρόσβασης μιας επιχείρησης σε μία διαδικασία διαπραγμάτευσης με το σύνολο είναι αναμφίβολα μικρό, ακόμα και για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

16.Πώς διαχωρίζονται οι επιχειρήσεις σε μικρές και μεγάλες για τις ανάγκες του νόμου; Αντιμετωπίζονται διαφορετικά;

Ως «μεγάλες επιχειρήσεις» νοούνται όσες κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο 2.500.000 ευρώ ή έχουν συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη) υψηλότερες των 2.000.000 ευρώ. Ως «μικρές επιχειρήσεις» νοούνται όσες κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών έως 2.500.000 ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη) 2.000.000 ευρώ.

Και οι μικρές και οι μεγάλες επιχειρήσεις μπαίνουν στην ως άνω διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα ίδια βραχέα χρονοδιαγράμματα. Για τις μεγάλες είναι υποχρεωτικός ο διορισμός εμπειρογνώμονα –με απόφαση της αιτούμενης επιχείρησης και της πλειοψηφίας των πιστωτών- και η σύνταξη έκθεσης βιωσιμότητας. Η διαδικασία διαρκεί κατ ελάχιστον 98 ημέρες. Τυχόν πρόταση ή αντιπρόταση σχεδίου αναδιάρθρωσης που προκύπτει από την έκθεση βιωσιμότητας πρέπει να γίνει αποδεκτή από τον οφειλέτη πριν τεθεί σε ψηφοφορία και εγκριθεί από το 60% των πιστωτών.

17. Οι παραπάνω διαδικασίες διαπραγμάτευσης θα ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις οφειλετών;

Όχι. Η διαδικασία αυτή θα ισχύει για οφειλέτες με χρέη άνω των 50.000 ευρώ. Για τους οφειλές με χρέη μεταξύ 20.000 έως και 50.000 ευρώ θα ακολουθείται απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών. Δηλαδή, τόσο το Δημόσιο όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν προτυποποιημένες λύσεις και αξιολογήσεις βιωσιμότητας για τις περιπτώσεις αυτές. Η ακριβής διαδικασία αναμένεται να διευκρινιστεί από σχετική ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας.

18. Ποιος μπορεί να διοριστεί ως εμπειρογνώμων? Ποιοι και πόσο θα πληρώνουν τους εμπειρογνώμονες;

Ως εμπειρογνώμων µπορεί διοριστεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 11 του Νόμου κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προσφέρει κατ’ επάγγελµα υπηρεσίες παροχής χρηµατοοικονοµικών συµβουλών. Στην περίπτωση ο διορίσμός του είναι υποχρεωτικός, επιλέγεται από την απόλυτη πλειοψηφία των πιστωτών αλλά και του οφειλέτη.
Η αμοιβή του καθορίζεται ελεύθερα και βαρύνει τους συμμετέχοντες πιστωτές αν αποτύχει η διαπραγμάτευση και αν δεν υιοθετηθεί το σχέδιο αναδιαρθρωσης που προτείνει. Σε περίπτωση που η πρόταση του υιοθετηθεί από τον οφειλέτη και επέλθει συμφωνία επ αυτής – άρα και σημαντική αναδιάρθρωση του χρέους του με προϋποθέσεις για τη συνέχιση της δραστηριότητας του- αμείβεται από τον οφειλέτη.

19.Πώς θα συμμετέχει το Δημόσιο και ασφαλιστικά Ταμεία στον Μηχανισμό? Ποιες είναι οι δυνατότητες ρύθμισης των οφειλών?

Με το άρθρο 15 του Νόμου θεσπίζονται οι ειδικότεροι υποχρεωτικοί κανόνες που διέπουν τη συμμετοχή του Δηµοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στον Εξωδικαστικό Μηχανισµό Ρύθµισης Οφειλών, την ένταξη οφειλών προς το Δηµόσιο και τους ΦΚΑ στις συµβάσεις αναδιάρθρωσης, στις συμφωνίες που θα προκύπτουν, καθώς και τα συναφή τεχνικά και διαδικαστικά ζητήµατα.

Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται σαφές ότι η πολιτική βούληση του νομοθέτη είναι ότι τόσο το Δημόσιο όσο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία προς την εξυπηρέτηση των αναγκών ελάφρυνσης και εξυγίανσης της μικρής, μεσαίας και μεγάλης επιχειρηματικότητας -και εντός του πλαισίου της εξυπηρέτησης του Δημοσίου συμφέροντος- θα δύνανται να προβαίνουν ακόμα σε διαγραφή τόσο βασικής οφειλής (κεφαλαίου) όσο προστίμων και προσαυξήσεων των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών των συμμετεχόντων στον Μηχανισμό Επιχειρήσεων με δυνατή την παράλληλη με την διαγραφή επιμήκυνση της αποπληρωμής των οφειλών έως τις 120 δόσεις. Από τις διαγραφές θα εξαιρούνται μόνον οι βασικές οφειλές (το κεφάλαιο) ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων, χωρίς να εξαιρούνται οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

20.Έχω ήδη κάνει ρυθμίσεις με το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Μπορώ να τις εντάξω στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και να τύχω καλύτερων ρυθμίσεων?

Θα εντάσσεται κανονικά υπάρχουσα ρύθμιση η οποία δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του σχεδίου αναδιαρθρωσης και του πλάνου αποπληρωμής και εντός των προβλέψεων του Νόμου.

Δηλαδή, οφειλές σε ρύθμιση δύνανται να επαναρρυθμιστούν με όριο τις 120 δόσεις και με πιθανή μερική διαγραφή.

21.Πώς ακριβώς θα οριστούν τα κριτήρια των ρυθμίσεων του Δημοσίου και των ΦΚΑ?

Οι ακριβείς ρυθμίσεις του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, τα κριτήρια λήψης αποφάσεων στον Μηχανισμό, οι δόσεις/οι μειώσεις και η μεθοδολογία τους, θα οριστούν με Υπουργικές Αποφάσεις του Υπ.Οικονομικών και του Υπ.Εργασίας, όπως προβλέπουν οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του Νόμου.

22. Έχω μικρές οφειλές στο Δημόσιο και στα Ασφ. Ταμεία. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για την περίπτωση μου?

Για οφειλές μικρότερες των 20 χιλιάδων ευρώ το Δημόσιο και τα Ασφ. Ταμεία θα ρυθμίζουν τις οφειλές με έως 36 δόσεις για οφειλές έως 3.000€ και με έως 120 δόσεις για οφειλές 3.001-20.000€.

23. Πότε αναστέλλονται τα «καταδιωκτικά μέτρα»?

Από την ημέρα αποστολής από τον συντονιστή πρόσκληση στους πιστωτές για συμμετοχή στη διαδικασία και για διάστημα 70 ημερών αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, εκτός αν με το μέτρο αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εξοπλισμού, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης. Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που διενεργούνται από πιστωτές μετά την κοινοποίηση σε αυτούς αντιγράφου της αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία είναι άκυρες.

24.Μπορεί να δοθεί παράταση πέραν των 70 ημερών;

Ναι. Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του παράταση της αναστολής για διάστημα έως 4 επιπλέον μηνών, εφόσον συναινεί η απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών. Σημειώνεται ότι αναστολή εκτέλεσης επάγεται αυτοδίκαια την απαγόρευση της διάθεσης ή της επιβάρυνσης των ακινήτων και του εξοπλισμού της επιχείρησης του οφειλέτη ή και άλλων περιουσιακών του στοιχείων, η διάθεση των οποίων δεν εντάσσεται στη συνήθη επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Σε περίπτωση αίτησης δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης για τη δέσμευση των μη συμμετεχόντων πιστωτών η προστασία παρατείνεται για 5 επιπλέον μήνες. Η αναστολή καταδιωκτικών μέτρων δεν ισχύει για τις περιπτώσεις όσων ατομικά δεν υπερβαίνουν 1,5% του συνόλου των απαιτήσεων και τους εργαζόμενους που κατά τεκμήριο ανήκουν σε αυτή την κατηγορία πιστωτών. Αυτοί εκ του Νόμου δεν συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης ούτε δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

25.Επηρεάζονται οι απαιτήσεις μικρών πιστωτών και εργαζομένων?

Οι απαιτήσεις των µικρών πιστωτών δεν επηρεάζονται από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών που θα υπογράψει η επιχείρηση µε τους υπόλοιπους πιστωτές της. Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόµενοι και οι µικροί προµηθευτές, που αποτελούν τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες πιστωτών και δεν έχουν καµία διαπραγµατευτική ισχύ, προστατεύονται από ενδεχόµενη διαγραφή ή οποιαδήποτε άλλη µη ευνοϊκή ρύθµιση των απαιτήσεών τους

26. Ο Νόμος αντιμετωπίζει το φαινόμενο των «στρατηγικών κακοπληρωτών?

Στον εξωδικαστικό µηχανισµό δεν µπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις, των οποίων οι φορείς ή οι διοικούντες έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για φοροδιαφυγή, απάτη κατά του Δηµοσίου ή σοβαρά οικονοµικά εγκλήµατα. Επιπλέον, η άρση του τραπεζικού και του φορολογικού απορρήτου στην οποία συναινεί η επιχείρηση που υποβάλει αίτηση για ένταξη στο νέο εξωδικαστικό µηχανισµό, καθώς και η δυνατότητα κάθε πιστωτή να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο ή έγγραφο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, θα επιτρέψει µόνο στους έντιµους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών του Νόμου

27.Προβλέπεται η δυνατότητα νέας χρηματοδότησης της επιχείρησης που ρυθμίζει τα χρέη της;

Ο Νόμος παρέχει ιδιαίτερα ελκυστικά προνόμια στους πιστωτές αν αποφασίσουν με πλειοψηφία 3/5 να αναχρηματοδοτήσουν τον οφειλέτη για απαιτήσεις που γεννώνται πριν ή μετά τη σύμβαση αναδιάρθρωσης για την εξασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του. Προνομιούχος χρηματοδότης μπορεί να είναι και πρόσωπο, νομικό ή φυσικό, που συνδέεται με την επιχείρηση.

Κεντρικό Μενού

Επιστροφή στο κεντρικό μενού της πλοήγησης στον Νόμο

Βήμα 1 - Πλοήγηση στις διατάξεις του Νόμου

Κάντε κλίκ για να πλοηγηθείτε στις διατάξεις του Νόμου και να μεταβείτε στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου