Βήμα 2 Πεδίο εφαρμογής του ΚΔΤ

Ο ΚΔΤ λειτουργεί ως οδικός χάρτης

 Ο ΚΔΤ αφορά τα φυσικά πρόσωπα και τις «πολύ μικρές επιχείρησεις» - νομικά πρόσωπα, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη δεν υπερέβη κατά μέσο όρο το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000).

Από την εφαρμογή του κώδικα εξαιρούνται:

α) απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί πριν από την 1.1.2015,

β) απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο Νόμο 3869/2010, για την οποία έχει ορισθεί δικάσιμος,

γ) απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη, κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση προς αυτούς χρεών ή έχει ήδη τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Η κατά την ανωτέρω παράγραφο εξαίρεση από την εφαρμογή του κώδικα δεν εμποδίζει το ίδρυμα να εφαρμόσει τη διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) του δεύτερου ή τρίτου κεφαλαίου, αναλόγως της περιπτώσεως, με πρωτοβουλία δική του. Επίσης, το ίδρυμα υποχρεούται να εντάξει στο Στάδιο 3 της Δ.Ε.Κ δανειολήπτη, εφόσον αυτός προσέλθει και υποβάλει με δική του πρωτοβουλία την απαιτούμενη, κατά τον παρόντα κώδικα, πληροφόρηση για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών του, ανεξαρτήτως αν υπάγεται στις παραπάνω εξαιρούμενες περιπτώσεις των παρ. α) και β). Το δικαίωμα αυτό του δανειολήπτη κάθε ίδρυμα προβάλλει στην οικεία για την εφαρμογή του κώδικα ιστοσελίδα του.

Προηγούμενη σελίδα
Θα ήθελα να μάθω τον σκοπό του ΚΔΤ
Εγγυητές
Τί ισχύει για τους εγγυητές που έχουν εγγυηθεί δάνεια των οποίων οι πρωτοοφειλέτες εντάσσονται στον ΚΔΤ?
Επόμενη σελίδα
Θέλω να μεταφερθώ στο πρώτο Στάδιο του ΚΔΤ
Κατάλληλες Λύσεις
Ποιά η διαφορά μεταξύ λύσεων ρύθμισης και οριστικής διευθέτησης
Εξαιρέσεις
Τί κάνω αν εντάσσομαι στις εξαιρέσεις (αν έχει καταγγελθεί η συμβαση μου πριν την 1/1/15, έχω κάνει αίτηση στον Νέο Ν.Κατσέλη κτλ) και παρόλα αυτά θέλω να ενταχθω στη διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων του ΚΔΤ?
Πολλαπλοί Πιστωτές
Χρωστάω σε περισσότερες τράπεζες. Θα ρυθμίσω τα δάνεια μου με καθεμία απο αυτές?