Ρύθμιση οφειλών - Δεύτερη ευκαιρία

Ρύθμιση οφειλών: Ο νέος νόμος (ν.4738/2020) «Ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας» δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να διευθετήσουν όλες τις οφειλές τους, προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, διαχειριστές δανείων και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές. Εφαρμόζεται σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019.
Χρήσιμο ενημερωτικό υλικό
Η ρύθμιση οφειλών μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή διαμεσολάβησης ή εξυγίανσης.

Απαλλαγή οφειλών - Δεύτερη ευκαιρία: Ο νόμος ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να απαλλαγούν από όλες τις οφειλές τους, έναντι όλων των πιστωτών τους, εφόσον δεν δύνανται να εξυπηρετήσουν μια μακροχρόνια ρύθμιση οφειλών. Ο οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης στο δικαστήριο, με σκοπό να λάβει την απαλλαγή οφειλών. Η απαλλαγή οφειλών επέρχεται:
α) σε 1 έτος μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει περιουσία την οποία και θα απολέσει κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 1 έτος το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει το 5-πλάσιο των εύλογων δαπανών διαβίωσης.
ή
β) σε 3 έτη μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν διαθέτει περιουσία ή διαθέτει περιουσία μικρής αξίας την οποία και θα απολέσει κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 3 έτη το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.
Σημειώνεται ότι ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να πληρώσει στους πιστωτές ποσά που είναι ακατάσχετα (π.χ. οριζόντιο ακατάσχετο, ακατάσχετα κοινωνικά επιδόματα, ακατάσχετες αγροτικές επιδοτήσεις).

Πρώτη κατοικία: Στον νόμο 4738/2020 οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και η πρώτη κατοικία αυτών προστατεύονται με ειδικές πρόνοιες, τόσο στο επίπεδο της προληπτικής αναδιάρθρωσης των οφειλών, όσο και στο επίπεδο της πτώχευσης / ρευστοποίησης.

Πιο συγκριμένα:

  • στο στάδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιδοτούνται τα δάνεια πρώτης κατοικίας.
  • στο στάδιο της πτώχευσης ή πλειστηριασμού: η πρώτη κατοικία αγοράζεται από ειδικό φορέα, ο οποίος υποχρεούται να μισθώσει την κατοικία στον πολίτη για 12 έτη. Επίσης ο φορέας υποχρεούται να την επαναπωλήσει στον πολίτη, εφόσον αυτός ανακάμψει οικονομικά. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι εξώσεις, που θα επέρχονταν εάν αποκτούσε τρίτος το ακίνητο. Ο φορέας αυτός είναι ιδιωτικός και επιλέγεται από το κράτος, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.

Δείτε τι ισχύει τώρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας