Υλικό για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Άρθρα 5-30 του ν.4738/2020
Διαδικασία διαγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κατά περίπτωση, λόγω της απαλλαγής του οφειλέτη σύμφωνα με τα άρθρα 192 και 196 του ν. 4738/2020 (ΦΕΚ 1516/Β’/15-4-2021)
Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης (ΦΕΚ 2499/Β’/10-06-2021)
Διαδικασία επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του οφειλέτη και διαδικασίας κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης (ΦΕΚ 2484/Β’/10-06-2021)
Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) (ΦΕΚ 2710/Β’/24-6-2021)
Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 (Α’ 207) (ΦΕΚ 2817/Β’/30-6-2021)
Καθορισμός του περιεχομένου της σύμβασης στην οποία υποχρεούνται να προσχωρήσουν οι χρηματοδοτικοί φορείς προκειμένου να δικαιούνται να καταστούν συμμετέχοντες πιστωτές (ΦΕΚ 2896/Β’/5-7-2021)
Παράταση επίτευξης ρύθμισης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν.4738/2020 σύμφωνα με Άρθρο 84 του Ν.4821/2021 (ΦΕΚ 134/Α΄/31.7.21)
Βελτιώσεις στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών (ΦΕΚ 41/Α'/24.02.2023)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων "Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν.4738/2020 (Α' 207)" (Β' 2499)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 66468 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων "Διαδικασία επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του οφειλέτη, κατά περίπτωση, και διαδικασίας κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης" (Β' 2484)

Αιτιολογίες απόρριψης πρότασης ρύθμισης από τους χρηματοδοτικούς φορείς
Νόμος 5104/2024 - Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ A' 58/19.04.2024) - (Άρθρο 102)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ερωτήσεις - Απαντήσεις Διαδικτυακής Εκδήλωσης με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης με θέμα: “Βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό – Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου και απαλλαγή οφειλών”
Παραδειγματα αλγοριθμων Εξωδικαστικού Ν 4738/2020
Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη διαδικασία διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης και τη διαδικασία διαπίστωσης της βιωσιμότητας του οφειλέτη στις πολυμερείς συμβάσεις
Βήματα υποβολής αίτησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών
ΝΕΟΣ Οδηγός χρήσης (Αιτών) Μέρος Α΄ (Δημιουργία-Συμπλήρωση αίτησης)-14.4.2022
ΝΕΟΣ Οδηγός χρήσης (Αιτών) Μέρος B ΄(Συμπλήρωση και Οριστική υποβολή αίτησης)-14.4.2022
ΝΕΟΣ Οδηγός χρήσης (Αιτών) Μέρος Γ’ (Αξιολόγηση Αίτησης από Οφειλέτη: Αποδοχή/Απόρριψη Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, Διαδικασία Διαμεσολάβησης, Αίτημα Παράτασης, Διαχειριστής Αφερεγγυότητας) 22.8.2022
Οδηγός χρήσης (Σύζυγος, Εξαρτώμενα Μέλη)
Οδηγός χρήσης (Σύμβουλος)
Οδηγός παραμετροποίησης χρηστών θεσμικών πιστωτών
Οδηγός χρήσης OCW (Συνοφειλέτης/Εγγυητής)
Οδηγός χρήσης OCW (Πιστωτής - Δημόσιος Φορέας)
Οδηγός χρήσης OCW (Διαχειριστής Αφερεγγυότητας)

Ρύθμιση οφειλών από κληρονομική διαδοχή στο ΑΦΜ του αιτούντος κληρονόμου μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών

ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ Αίτηση OCW  -  Ερωτήματα Σεμιναρίου 09.03.2023

Δείτε σε βίντεο το Σεμινάριο "ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ Αίτηση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών", 9 Μαρτίου 2023

Δείτε σε βίντεο την αίτηση βήμα-βήμα αν είστε ο αιτών
Δείτε σε βίντεο την εκκίνηση της αίτησης από τον αιτών και τη συνέχιση της αίτησης και της «οριστικοποίηση μελών» από τον εξουσιοδοτημένο Σύμβουλο
Παρουσίαση πλατφόρμας
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη λειτουργία της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
Οδηγός μοναδικοποίησης περιουσιακών στοιχείων
Χρήσιμες συμβουλές για την πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
Οδηγίες για την αποσαφήνιση των διατάξεων του ν. 4738/2020 που εφαρμόζονται από τη Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο της Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών
Παρουσίαση Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών
Διαμεσολάβηση
Ευάλωτα νοικοκυριά - Κρατική επιδότηση στα δάνεια 1ης κατοικίας