Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας έτους 2020, προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)

 Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ενισχύοντας την
προσπάθεια ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα, προτίθεται να προβεί σε
ανάδειξη αναδόχου με διαδικασίες ανάθεσης κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 20 του
Ν.4412/2016) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του κτιρίου στο οποίο
στεγάζεται (Θηβών 196-198, Αγ. Ι. Ρέντης).

 Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί
Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν.2716/1999 (Α΄96), σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα» του Ν.4412/2016.

 Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ