2η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

2η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την εξέλιξη του ζητήματος της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων

Συνοπτικός διαγωνισμός

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και προβολής / διαφήμισης για την προστασία της 1ης κατοικίας» προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€)  πλέον Φ.Π.Α. (CPV: 79341400-0) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ …