Αποτελέσματα Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για τη εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62 Α’)»

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 852/18.5.2017 (ΑΔΑ:Ψ2Ζ1465ΧΙ8-9ΤΗ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών του άρθρου 6 του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62Α΄) και της  υπ’ αριθ. πρωτ. 72693/29.6.2017 (ΑΔΑ: 7ZTX465XI8-TΚΛ) Ανακοίνωσης-Γνωστοποίησης  για τη διενέργεια ηλεκτρονικής  κλήρωσης για τη δημιουργία του και έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62 Α’) «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
  4. Τις με αρ. Υ155/11-7-2016 (ΦΕΚ 362/ΥΟΔΔ/11-7-2016) και 120938/Ζ1 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/408/27716) αποφάσεις του Πρωθυπουργού περί διορισμού του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
  5. Την υπ’ αριθμ. 852/18.5.2017 Πρόσκληση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62 Α’)»
  6. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ληφθείσες αιτήσεις στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 852/18.5.2017 Πρόσκλησης, δεν καλύπτονται οι θέσεις των συντονιστών από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, καθότι για τις δέκα (10) προβλεπόμενες θέσεις Συντονιστών ελήφθησαν τέσσερις (4) αιτήσεις και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 δημοσιεύτηκε η με αριθμ. πρωτ. 69239/21.6.2017 (ΑΔΑ: 62ΜΒ465ΧΙ8-ΜΝΡ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους Χίου, Μυτιλήνης και Σάμου για την κάλυψη των έξι (6) υπολειπόμενων θέσεων συντονιστών.
  7. Την ανάγκη στελέχωσης του μητρώου συντονιστών προκειμένου για την απρόσκοπτη λειτουργία των διαδικασιών εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν. 4469/2017.
  8. Τον έλεγχο που διενεργήθηκε από τις υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) στον πίνακα υποψηφιοτήτων που απέστειλε η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών σε συνδυασμό με τον πίνακα των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών που ζητήθηκε και απεστάλη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο των εννιακοσίων ογδόντα έξι υποψηφίων (986) οι δώδεκα (12) δεν ήταν διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και ως εκ τούτου δεν συμπεριελήφθησαν στους πίνακες υποψηφίων ανά περιφέρεια.
  9. Το γεγονός ότι αφαιρέθηκαν οι τέσσερις (4) υποψήφιοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οι οποίοι διορίζονται στο σύνολό τους λόγω μη κάλυψης του συνόλου των δέκα (10) προκυρηχθεισών θέσεων.

Με βάση τα ανωτέρω οι θέσεις συντονιστών που εντάχθηκαν στην κλήρωση είναι τριακόσιες δέκα (310),  οι περιφέρειες δώδεκα (12) και οι υποψήφιοι εννιακόσιοι εβδομήντα (970) ως ακολούθως:

Η κλήρωση διενεργήθηκε από τους: α) Αλαμπάση Θεώνη, Προϊσταμένη Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, β) Βήττα Βασιλική, Προϊσταμένη του Τμήματος Οργάνωσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Οικονομικής Υποστήριξης και γ) Συνδόνα Σπυρίδωνα υπάλληλο του Τμήματος Οργάνωσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Οικονομικής Υποστήριξης με τη χρήση Η/Υ (μέσω της ιστοσελίδας www.random.org).

Κατά τη διενέργεια της κλήρωσης παρευρέθησαν ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Δήμος Παπαδημητρίου, ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτης Κουρμούσης και εκπρόσωποι φορέων.

Σύμφωνα με τη διαδικασία της κλήρωσης, το σύστημα, μέσω της προαναφερθείσας ιστοσελίδας προέβη στην εμφάνιση τυχαίων αριθμών κατάταξης των υποψηφίων. Κατά τη σειρά της κλήρωσής τους οι πρώτοι αριθμοί εμφανίζουν τους κληρωθέντες σε θέσεις Μητρώου Συντονιστών, ανάλογα με τις θέσεις ανά Περιφέρεια, ενώ οι υπόλοιποι αριθμοί καθορίζουν τη σειρά των επιλαχόντων μελών του Μητρώου Συντονιστών.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης παρουσιάζονται στο συνημμένο έγγραφο του πρακτικού. Κάντε κλικ εδώ για να το κατεβάσετε.

Η κλήρωση προβλήθηκε ζωντανά στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ. Κάντε κλικ εδώ για να παρακολουθησετε το μαγνητοσκοπημένο βίντεο της κλήρωσης.