ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α/101) και περιλαμβάνονται ενδεικτικά στον πίνακα διανομής της παρούσας πρόσκλησης.

Οι αποσπάσεις διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και κατ’ εξαίρεση της ΕΓΔΙΧ από την κινητικότητα υπαλλήλων στο Δημόσιο Τομέα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4447/2016), χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία και να μην έχουν οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, λόγω παραμεθορίου ή άλλους συναφείς / ειδικούς λόγους).

Οι υπάλληλοι αποσπούνται με την ίδια θέση εργασίας και με το ίδιο μισθολογικό καθεστώς, κατά τις διατάξεις του Ν.4354/2015, προκειμένου να καλύψουν κενές μη οργανικές θέσεις, όλων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 90, 92 & 94 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 /Α΄).

Η διάρκεια της απόσπασης θα είναι αορίστου χρόνου, δεδομένου ότι στον Ν. 4389/2016 δεν γίνεται σχετική μνεία, ωστόσο θα εκδίδονται ετήσιες αποφάσεις ανανέωσης, κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφίων.

Κατεβάστε την Πρόσκληση- Προκήρυξη