Αποτελέσματα κλήρωσης για τη στελέχωση του Μητρώου Συντονιστών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου του Άρθρου 6 του Ν.4469/2016 “Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις” (Video)

Βάσει της από 21/6/2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου , διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση για τη στελέχωση του Μητρώου Συντονιστών του Άρθρου 6 του Ν.4469/2016 “Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις”,  σήμερα 26.7.2017, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00 π.μ.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο της κλήρωσης στο κανάλι της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σε αυτόν τον σύνδεσμο

Στην κληρωτίδα εισήχθησαν τριάντα τέσσερις υποψήφιοι για τη στελέχωση του Μητρώου Συντονιστών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με έξι τακτικά μέλη και τον καθορισμό της σειράς είκοσι έξι επιλαχόντων μελών. 

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης είναι τα εξής:

Οι πρώτοι έξι κληρωθέντες υποψήφιοι θα στελεχώσουν ως τακτικά μέλη το Μητρώου Συντονιστών του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62 Α’). Οι υπόλοιποι κληρωθέντες θα είναι επιλαχόντες με τη σειρά που κληρώθηκαν και εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα.