Προσκληση-προκήρυξη για μετατάξεις στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία, προτίθεται να προβεί στην μετάταξη μονίμων υπαλλήλων ή στη μεταφορά υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α/101) και περιλαμβάνονται ενδεικτικά στον πίνακα διανομής της παρούσας πρόσκλησης.

1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ


Οι θέσεις οι οποίες θα πληρωθούν με την παρούσα ανακοίνωση είναι οι παρακάτω:

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας ο ενδιαφερόμενος, δεν είναι απαραίτητο να ανήκει αποκλειστικά σε κάποιον από τους κλάδους ή ειδικότητες που καταγράφονται στο άρθρο 90 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄/94), αλλά είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για την ένταξή του σε κάποιον από τους ως άνω κλάδους ή ειδικότητες, ανεξαρτήτως του αν διαφέρει η ονομασία του κλάδου ή ειδικότητας του φορέα στον οποίον ανήκει αυτός, εφόσον κατέχει τα προσόντα που ορίζονται από το Π.Δ 50/2001 (Α΄/39).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης από το ΚΥΣΔΙΧ και πάντως πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα ζητηθεί η κατά το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α’/22-0802011) απαιτούμενη έγκριση πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη, από την Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της υπ. αρ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) (ΦΕΚ 280/Α’/28-12-2006), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26, παρ. 4 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ /47/Α’/11-05-2105) και ισχύει σήμερα.

Κατεβάστε την πρόσκληση-προκήρυξη σε αυτόν τον σύνδεσμο.