Συμπληρωματική στελέχωση Μητρώου Συντονιστών του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62 Α’) με τους συντονιστές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Επισυνάπτεται η απόφαση στελεχώσης με τακτικά μέλη και καθορίσμου της σειράς των επιλαχόντων μελών του Μητρώου Συντονιστών του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62 Α’)», όσον αφορά την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, βάσει των αιτήσεων που υποβλήθηκαν με την αρχική υπ’ αριθ. 852/18.5.2017 Πρόσκληση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους όσο και των αποτελεσμάτων της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης που έλαβε χώρα στις 26.7.2017 σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 852/18.5.2017 Πρόσκλησης του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, το οποίο προσαρτάται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Κατεβάστε την απόφαση σε αυτόν τον σύνδεσμο.