ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
(ΕΓΔΙΧ), προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές
Υπηρεσίες, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα,
όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α/101) και περιλαμβάνονται
ενδεικτικά στον πίνακα διανομής της παρούσας πρόσκλησης.

Την πρόκληση μπορείτε να την κατεβάσετε σε αυτόν τον σύνδεσμο.