Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Σας γνωρίζουμε ότι το Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ειδών καθαριότητας προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με τον πίνακα ειδών της αναρτημένης πρόσκλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1231 του Φ.35/630 με το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. (απόφαση δέσμευσης πίστωσης με Α.Π. 110892 – 13/10/2017 – ΑΔΑ: 6ΨΨΚ465ΧΙ8-Ω51) για την προμήθεια ειδών καθαριότητας.

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα κατατεθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@keyd.gov.gr της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως 23/10/2017, ημέρα Δευτέρα.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.