«Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την επιλογή αναδόχου ως προς την υλοποίηση του υποέργου 4 με τίτλο: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την υλοποίηση της πράξης “Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων”» της ομώνυμης πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5005124.

Προκηρύσσεται συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του υποέργου 4 με τίτλο: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την υλοποίηση της πράξης “Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων”», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον ΦΠΑ ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα”. Αφορά, “Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης” (CPV: 79400000-8), “Υπηρεσίες παροχής 17PROC002145558 2017-10-25 Σελίδα 8 από 99 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης” (CPV: 79410000-1).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 10/11/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Πρωτόκολλο της ΕΓΔΙΧ, (Λεωφόρος Θηβών 196-198, Τ.Κ. 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 6ος όροφος). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, επισημαίνεται ότι ανήκει στην ευθύνη των υποψηφίων η εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς έως την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα από το πρωτόκολλο της ΕΓΔΙΧ και δεν λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου για το εμπρόθεσμο της προσφοράς. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί αυθημερόν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήψεως των προσφορών, ήτοι την 10/11/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της ΕΓΔΙΧ, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 117 Ν. 4412/2016.

Κατεβάστε το πλήρες σώμα της διακήρυξης. 

Κατεβάστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του (Ν.4412/2016, Άρθρο 79, παρ.4 ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης.