Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου 1 με τίτλο «Εφαρμογή του οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου των Κ.Ε.Υ.Δ.»

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου 1 με τίτλο «Εφαρμογή του οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου των Κ.Ε.Υ.Δ.» της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5005124.

Κατ’ εφαρμογή της περ. ε της παραγράφου 11 του άρθρ. 221 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, ανακοινώνεται ότι στις 03/11/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη τριών τακτικών μελών και των αναπληρωματικών τους για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου 1 με τίτλο «Εφαρμογή του οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου των Κ.Ε.Υ.Δ.» της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» με κωδικό OΠΣ (MIS) 5005124.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο 603 (6ος όροφος) της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Θηβών 196-198, T.K.18233, Αγ.Ι.Ρέντης) με τη χρήση της εφαρμογής  random.org. 

Κατεβάστε την ανακοίνωση