«Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης (αναγόμωσης) πυροσβεστήρων στους χώρους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Σας γνωρίζουμε ότι το Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης (αναγόμωσης) των δέκα οκτώ (18) φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως ABC PA 6kg που υπάρχουν στους χώρους της Ειδικής Γραμματείας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0869 του Φ.35/630 με το ποσό των τριακοσίων ευρώ
(300,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. (απόφαση δέσμευσης πίστωσης με Α.Π.
119403/01-11-2017 – ΑΔΑ: ΨΟΠ5465ΧΙ8-ΓΔ4) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πυροσβεστήρων.

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα κατατεθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@keyd.gov.gr της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως 8/11/2017, ημέρα Τετάρτη.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και δεν
λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.