Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια χάρτου, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών ειδών προς την κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)

Σας γνωρίζουμε ότι το Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια χάρτου, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών ειδών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με τους πίνακες ειδών και προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1111 του Φ.35/630 με το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 119414/01-11-2017 απόφαση δέσμευσης πίστωσης – ΑΔΑ: Ψ1ΩΠ465ΧΙ8-1ΦΟ & ΑΔΑΜ: 17REQ002181531) για την προμήθεια γραφικών ειδών της ΕΓΔΙΧ.

Αναλυτικότερα, η εν λόγω δαπάνη υποδιαιρείται σε τρείς ομάδες ζητούμενων ειδών (ΟΜΑΔΑ Α, ΟΜΑΔΑ Β και ΟΜΑΔΑ Γ). Η ΟΜΑΔΑ Α περιλαμβάνει την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4 και η προϋπολογισθείσα δαπάνη της ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€). Η ΟΜΑΔΑ Β περιλαμβάνει την προμήθεια γραφικής ύλης και η προϋπολογισθείσα δαπάνη της ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€). Η ΟΜΑΔΑ Γ περιλαμβάνει την προμήθεια μελανιών (toner) μηχανών γραφείου (πολυμηχανήματα, φωτανατιγραφικά και φαξ) και η προϋπολογισθείσα δαπάνη της ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€).

Επισημαίνεται ότι κάθε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» στην οποία θα ανατεθούν οι προμήθειες των ανωτέρω ειδών θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα κατατεθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@keyd.gov.gr, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως και 8/11/2017 ημέρα Τετάρτη. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.