«Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια προειδοποιητικών μεταλλικών πινακίδων για το κτήριο “Κεράνης”

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια προειδοποιητικών μεταλλικών πινακίδων σχετικά με την παρακολούθηση των χώρων του κτηρίου «Κεράνης» από κλειστό κύκλωμα καμερών ασφαλείας. Η ζητούμενη ποσότητα και οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια των πινακίδων ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 2410989899 «Αγορές λοιπών αγαθών» προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 του Ειδικού Φορέα 1035-601-0000000 βάσει της υπ’ αριθ. 115894/12-11-2019 απόφασης δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ:ΩΖΦ946ΜΤΛΡ-26Γ)

 

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ