Ανακοίνωση για την εφαρμογή των θεσμοθετημένων τροποποιήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών βάσει του Ν. 5072/2023 (ΦΕΚ Α/198/4.12.2023)

Σε εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου του Ν. 5072/2023 «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» και άλλες επείγουσες διατάξεις», έχουν ήδη υλοποιηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

  • Άρθρο 66: Τεκμαιρόμενη συναίνεση σε πρόταση αναδιάρθρωσης χρεών ευάλωτου οφειλέτη

H δυνατότητα υποβολής αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για οφειλέτες που πληρούν τα κριτήρια του ευάλωτου, και έχουν εκδώσει βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη,  ώστε να τεκμαίρεται η συναίνεση του συνόλου των πιστωτών επί της παραγόμενης αντιπρότασης πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών φορέων, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

  • Άρθρο 67: Προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 16 του ν. 4738/2020

Η δυνατότητα επικαιροποίησης των οφειλών σε περιπτώσεις αιτήσεων που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί αλλά δεν έχει υπογραφεί σύμβαση αναδιάρθρωσης εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης, λόγω αιτημάτων διόρθωσης/επισύναψης εγγράφων, χορήγησης παράτασης.

  • Άρθρο 117 : Μεταβατική ρύθμιση – Πεδίο εφαρμογής περ. δ παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4738/2020

Η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου (ήτοι μέχρι 04/02/2024) για ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της τελευταίας αίτησης υπαγωγής, εφόσον το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αυτή έως την επίτευξη σύμβασης αναδιάρθρωσης δεν έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών.

Συνακόλουθα δρομολογούνται και θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών τα εξής:

  • Για το Άρθρο 64: Η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία ρυθμίζονται τεχνικά και άλλα θέματα για την απεικόνιση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών των οφειλών του νομικού προσώπου που έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση σε αίτηση συνυπεύθυνων προσώπων.
  • Για το Άρθρο 116: η τεχνική υλοποίηση της δυνατότητας συμπερίληψης προκαταβολής στην αντιπρόταση των χρηματοδοτικών φορέων ποσοστού έως δέκα τοις εκατό (10%), επί του κεφαλαίου, όπως διαμορφώνεται από την πρόταση του υπολογιστικού εργαλείου, η οποία καταβάλλεται στον πιστωτή με το μεγαλύτερο άθροισμα ποσών ανάκτησης ανά οφειλή για περιπτώσεις οφειλετών στους οποίους έχει κοινοποιηθεί πρόγραμμα πλειστηριασμού, εξαιρουμένων των ευάλωτων οφειλετών για τους οποίους έχει εκδοθεί βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη.