Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια χάρτου, γραφικής ύλης και λοιπών συναφών ειδών προς την κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)

Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του …

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού

Απόφαση για την επαναπροκήρυξη και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του άρθρου 218 του Ν. …

Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης των καθηκόντων …

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Διακήρυξη υπ’ αριθ. Δ 2/2022 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών, με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της ΕΓΔΙΧ έτους 2022, για την ανάδειξη του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών …