Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα IV

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών Πίνακας συμμόρφωσης Υπεύθυνη δήλωση Λήξη υποβολής προσφορών: 10/12/2021

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια χάρτου, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών ειδών προς την κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) Υπεύθυνη δήλωση

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης/συναφών ειδών και μικροεξοπλισμού προς την κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) Διευκρίνιση/Διόρθωση: Εκ παραδρομής παρέμεινε ο όρος «Συνολική …

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας έτους 2021, προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) Υπεύθυνη δήλωση Παράρτημα Α΄