Κοινοποίηση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πιστωτών του Δημοσίου και χρηματοδοτικών φορέων (Άρθρο 7 παρ.5 του Ν.4469/2017)

Με την ψήφιση του ν. 4469/⁠2017 (ΦΕΚ 62Α΄/⁠3.5.2017) ρυθμίζονται οι διαδικασίες εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη.

Στον ανωτέρω νόμο, ως «πιστωτές» νοούνται κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν χρηματικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του ανωτέρω νόμου, ορίζεται ότι: «εντός τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι χρηματοδοτικοί φορείς και οι πιστωτές του δημόσιου τομέα κοινοποιούν στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία γίνονται από τους συντονιστές όλες οι κοινοποιήσεις σχετικά με τις αιτήσεις για την έναρξη της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών».

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του αναρτημένου πίνακα και να τα αποστείλετε στο e-⁠mail: ocw-pistotes@keyd.gov.gr μέχρι 6.6.2017.

Κάντε κλίκ εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα σε μορφή excel.

Leave a Reply