Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια βάσεων στήριξης των κεντρικών μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Σας γνωρίζουμε ότι το Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ογδόντα (80) βάσεων στήριξης των κεντρικών μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με τα κάτωθι χαρακτηριστικά :
Μεταλλική βάση στήριξης κεντρικής μονάδας ηλεκτρονικού υπολογιστή, τροχήλατη, με ρυθμιζόμενο πλάτος.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1699 του Φ.35/630 με το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. (απόφαση δέσμευσης πίστωσης με Α.Π : 120108/02-11-2017 – ΑΔΑ: 65ΧΦ465ΧΙ8-Ι94).
Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα κατατεθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@keyd.gov.gr, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως και 16/11/2017 ημέρα Πέμπτη.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

“Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ”