Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια πολυμηχανημάτων (τεχνολογίας Laser) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Σας γνωρίζουμε ότι το Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια δέκα (10) πολυμηχανημάτων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο της προμήθειας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1713 του Φ35/630 με το ποσό των 4.000,00€ βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. 119423/1-11-2017 απόφασης δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: 7ΙΦΞ465ΧΙ8-Β38)
Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα κατατεθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@keyd.gov.gr, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως και 16/11/2017 ημέρα Πέμπτη.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ