Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη αναδόχου με διαδικασίες ανάθεσης κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 20 του Ν.4412/2016) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται (Θηβών 196-198, Αγ. Ι.Ρέντης).
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν.2716/1999 (Α΄96), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα» του Ν.4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Πριν την υπογραφή της Απόφασης Ανάθεσης, ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της κείμενης περί προμηθειών νομοθεσίας (κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την Υπηρεσία μας).
Το αντικείμενο της εν λόγω πρόσκλησης αφορά σε υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. στον έκτο όροφο και στο ισόγειο του κτηρίου και συνολικά αφορούν 1.769,88τ.μ.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια, ήτοι από 1/1/2018 έως 31/12/2018.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ετήσια παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ανέρχεται στο ποσό των δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0875 του προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 35/630 του οικονομικού έτους 2018 βάσει της υπ’ αριθ. 119842/2-11-2017 Απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ : ΩΗ6Χ465ΧΙ8-ΖΗ9 & ΑΔΑΜ: 17REQ002183260). Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις εκ του νόμου επιβαλλόμενες κρατήσεις και επιβαρύνσεις.
Αναφορικά με το αντικείμενο του έργου, το προσωπικό του αναδόχου και το ωράριο εργασίας, τα υλικά καθαρισμού, τον τρόπο πληρωμής και όλες τις λοιπές ειδικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του αναδόχου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β της παρούσας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, η οποία θα πρέπει να έχει περιέλθει στο Πρωτόκολλο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Θηβών 196-198, 6ος όροφος, γραφείο 602), το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00μ.μ. Επισημαίνεται ότι ανήκει στην ευθύνη των υποψηφίων η εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς έως την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα από το Πρωτόκολλο της ΕΓΔΙΧ.

Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή pdf.