Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

1) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
2) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
4) Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Των άρθρων 84-86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων (Υπαλληλικός Κώδικας ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (A΄33) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων δεύτερου και τρίτου του ν. 4464/2017 (Α΄46) και του άρθρου 48 του ν.4509/2017 (Α΄ 201).
β. την παρ. 4 και 5 του άρθρου 24 Α και των παρ. 1γ, 1δ, και 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 (Α΄33), όπως ισχύει.
γ. της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223).
2. Το άρθρο 81 και την παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4389/2016 (Α΄94), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 102 του ν. 4497/2017 (Α΄171).
3. Το ειδικό περίγραμμα θέσης εργασίας της προκηρυσσόμενης θέσης, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
4. Του Π.Δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Του Π.Δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»
6. Του Π.Δ. 123/2016 (Α΄208 ) «Ανασύσταση και μετονομασία ………, Μετονομασία Υπουργείων ………,Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού» .
7. Του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα » (Α΄39), όπως ισχύει .
8. Tην αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29.05.2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης .
9. Tην αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 (Β’ 4123) υπουργική απόφαση «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων».
10. Tην αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ.31809/27.09.2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης .
11. Την αρ. ΔΙΔΚ/Φ.38/24657/23.9.2016 (ΑΔΑ: 94Χ6465ΦΘΕ-1ΝΑ) υπουργική απόφαση «Ορισμός Μελών Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας και πλήρωσης της θέσης ευθύνης.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
Την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).

1. Γενική Περιγραφή Καθηκόντων Προκηρυσσόμενης Θέσης
Τα καθήκοντα του προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι τα ακόλουθα: Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της Γενικής Διεύθυνσης με την αποστολή του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.). Ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων και ο καθορισμός προτεραιοτήτων στις επιμέρους Διευθύνσεις. Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων προς τον Ειδικό Γραμματέα και το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., μετά από ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων για την εκπόνηση και παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους και ο συντονισμός για την παροχή ουσιαστικής πληροφόρησης νομικής και οικονομικής φύσεως στους δανειολήπτες. Την επίβλεψη και το συντονισμό διεξαγωγής μελετών και ερευνών για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της υπερχρέωσης από τις αρμόδιες Διευθύνσεις. Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η εξασφάλιση της σύστασης και εύρυθμης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) και των Γραφείων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.) καθώς και η παρακολούθηση/εκτέλεση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις. Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας μεταξύ της υπηρεσίας και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.) λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, εκπροσώπων φορέων του τραπεζικού συστήματος και ενώσεις καταναλωτών και επιστημονικών Σωματείων που συνεργάζονται με την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την αποτελεσματική εκτέλεση του σκοπού της. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων. Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι. Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων, κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτικής απόφασης.
Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων, με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού. Η αξιολόγηση του προσωπικού, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης όπου απαιτείται και η συμμετοχή του στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς. Η εκπροσώπηση σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς και η εκπόνηση παρουσιάσεων σε εκδηλώσεις ενημέρωσης και προώθησης των σκοπών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Ο συντονισμός για την ανάπτυξη, συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρονικών εργαλείων διαχείρισης. Κάθε ειδικότερο καθήκον που απορρέει από αρμοδιότητες που περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, στην κείμενη νομοθεσία και στα ειδικά περιγράμματα θέσεων, που προσαρτώνται στην παρούσα προκήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Κύρια Καθήκοντα ν.4389/2016 (Α΄94) και ν.4497/2017(Α΄171)
Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι να:
● εκπονεί και εισηγείται στον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα ως άμεσα προϊσταμένου του, αλλά συγχρόνως και προέδρου της συντονιστικής επιτροπής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, σχέδιο σχετικά με τη διαμόρφωση και την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού αποτελεσματικής διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους καθώς και να υλοποιεί την ανωτέρω στρατηγική μετά από απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.
● προτείνει στον άμεσα προϊστάμενό του λύσεις, σε περίπτωση διαπίστωσης δυσλειτουργιών, σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου σε θέματα διαδικαστικά και ουσιαστικά για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην επίλυση θεμάτων ιδιωτικού χρέους και τον τρόπο ενεργοποίησης των αρμόδιων φορέων για τη διοικητική, επιχειρησιακή υλοποίηση της διαχείρισης συνολικά του ιδιωτικού χρέους.
● Τροποποιεί, διαμορφώνει και επιβλέπει την επίτευξη των οικονομικών στόχων υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» για την αποτελεσματική λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

3. Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας – Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα
α. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., των Ανεξαρτήτων Αρχών και των ΟΤΑ β΄ βαθμού, και ΝΠΔΔ αυτών ή αυτοτελών υπηρεσιών, μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, όλων των κλάδων/ειδικοτήτων. Όλοι οι ανωτέρω υποψήφιοι θα πρέπει να υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει) και επιπλέον, κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων:
α) να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
γ) να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και να κατέχουν βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτόν ή
δ) να κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν.

Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ., όπως ισχύουν, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος, αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς και σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες.

Για την προκηρυσσόμενη θέση οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν

α. πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος Τ.Ε.Ι., ή ισότιμο της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ.50/2001, όπως ισχύει και

β. τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα, όπως προβλέπονται στο ειδικό περίγραμμα θέσεως το οποίο προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη (Παράρτημα Β΄) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. Κωλύματα Υποψηφιότητας
1. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
2. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 8 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υ.Κ.
3. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης που υπηρετεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), όπως ισχύει.
4. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος που ως αξιολογητής υπαιτίως δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016.

5. Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε 15 ημέρες και αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης ήτοι, αρχίζει την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 και λήγει την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018. Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

Κατεβάστε την Προκήρυξη εδώ