Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια φορητών υπολογιστών και ΑΔΔΥ προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια:

1. Τμήμα Α΄: δέκα πέντε (15) φορητών υπολογιστών (CPV: 30213100-6) με προϋπολογισμό 11.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και
2. Τμήμα Β΄: σαράντα πέντε (45) ΑΔΔΥ – (CPV : 30237132-3) Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής (usb token) με προϋπολογισμό 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η παρούσα πρόσκληση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα ως ανωτέρω. Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά και για τα δύο (2) τμήματα.
Γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται μόνο για το Τμήμα Α΄ ή μόνο για το Τμήμα Β΄ ή και για τα δύο τμήματα, εφόσον υποβάλλονται με σαφή διάκριση ανά τμήμα και καλύπτουν τη ζητούμενη ποσότητα κάθε Τμήματος.
Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το κάθε Τμήμα χωριστά.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική ζητούμενη ποσότητα κάθε Τμήματος, με βάση τους ειδικότερους όρους και τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας πρόσκλησης (φύλλο συμμόρφωσης).
Η δαπάνη που θα προκύψει, βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1723 του Ειδικού Φορέα 35/630 οικονομικού έτους 2018, βάσει :
1. της υπ’ αριθ. 24412/28-02-2018 Απόφασης Δέσμευσης Πίστωσης ποσού έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (11.500,00€) για το Τμήμα Α΄ : προμήθεια 15 φορητών υπολογιστών και
2. της υπ’ αριθ. 24111/28-02-2018 Απόφασης Δέσμευσης Πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) για το Τμήμα Β΄ : προμήθεια 45 ΑΔΔΥ (τύπου usb tokens)
Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, και θα πρέπει να έχει περιέλθει στο Πρωτόκολλο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Θηβών 196-198, 6ος όροφος, γραφείο 602), το αργότερο μέχρι την 14/03/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00μ.μ. Επισημαίνεται ότι ανήκει στην ευθύνη των υποψηφίων η εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς έως την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα από το Πρωτόκολλο της ΕΓΔΙΧ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Κατεβάστε την Πρόσκληση εδώ.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά έντυπα :