Διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. 22634/26-02-2018 (ΑΔΑ: 7Σ4Υ465ΧΙ8-ΧΣΗ) προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο δικτυακό τόπο της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (www.keyd.gov.gr) και στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

Η αίτηση υποψηφιότητας κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού, όπου ανήκει οργανικά ο υπάλληλος. Περαιτέρω πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης αναγράφονται στο άρθρο 6 της προαναφερόμενης προκήρυξης πλήρωσης θέσης.

Διευκρίνηση: Στην αίτηση υποψηφιότητας και στο πλαίσιο που αναφέρεται στον «αριθμό της προκήρυξης», θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης και στο πλαίσιο που αναφέρεται στον «αριθμό πρωτοκόλλου» θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης από την αρμόδια διεύθυνση προσωπικού της οργανικής θέσης του υποψηφίου.

                                                                                                    O ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                                  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

 

                                                                                                                                           ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.