Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια δικτυακών switches προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια τεσσάρων (4) δικτυακών switches και όλων των απαιτούμενων συνοδευτικών υπηρεσιών (απεγκατάσταση παλαιού εξοπλισμού, εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέου εξοπλισμού) προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με συνολικό προϋπολογισμό 6.700,00€ συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Κατεβάστε την Πρόσκληση εδώ.

Κατεβάστε τις Τεχνικές Προδιαγραφές εδώ.

Κατεβάστε το υπόδειγμα Υπέυθυνης Δήλωσης εδώ.

Κατεβάστε το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς εδώ.