Έναρξη Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 11 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62 Α’) και ορισμός Μελών αυτού.

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 62), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 παρ. 5 του ν. 4549/2018 (Α’ 105).

β) των άρθρων 78 έως 99 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 102 του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171).

γ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…». (Α΄ 208)

δ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 68).

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

στ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουρ­γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

ζ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω­τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

η) του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω­τή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37).

θ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

 1. Την υπ’ αριθμ. 83588/02.08.2018 (Β΄ 3252) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 11 του ν. 4469/2017».
 2. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 44549/Δ9.12193/8.10.2015 (Β’ 2169) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 54051/Δ9.14200/22.11.2016 όμοια (Β 3801) και την υπ’ αριθμ. 59285/18416/12.12.2017 όμοια (Β’ 4503).
 3. Τη σύσταση μητρώου εμπειρογνωμόνων για την επιλογή και πρόταση διορισμού εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 11 ν. 4469/2017, όταν την επιλογή σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου αυτού την κάνει το Δημόσιο ή ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης που συμμετέχει ως πιστωτής, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 83588/8-8-2018 (ΦΕΚ 2352/Β’) απόφασης.
 4. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 86977/14-8-2018 απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων της παραγράφου 5 του άρθρου 11 ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62 Α’)» (ΑΔΑ: ΩΦΚ7465ΧΙ8-ΟΞΣ)

 

 1. Την εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο που έλαβε χώρα ηλεκτρονικά από δικαιούμενους συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 86977/14-8-2018 πρόσκλησης.

 

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 1. Ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 11 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62 Α’) (εφεξής: «Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Εξωδικαστικού Μηχανισμού») όταν την επιλογή σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου αυτού την κάνει το Δημόσιο ή ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης που συμμετέχει ως πιστωτής.

 

 1. Μέλη του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Εξωδικαστικού Μηχανισμού είναι τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 1 της παρούσας, τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον και πληρούν όλες  τις προϋποθέσεις εγγραφής στο εν λόγω Μητρώο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 83588/02.08.2018 (Β΄ 3252) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και της υπ’ αριθμ. 86977/14-8-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 1. Με νεότερες αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που θα εκδίδονται σε μηνιαία βάση, θα συμπληρώνεται ο αριθμός των Μελών του Μητρώου, σύμφωνα με τη σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος στο σύνδεσμο https://www1.gsis.gr/dsae/egdixexpertsregistry

 

 1. Η επιλογή και η διαδικασία λειτουργίας του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Εξωδικαστικού Μηχανισμού γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 83588/02.08.2018 (Β΄ 3252) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 

 

 

                                                                        Ο  Ειδικός Τομεακός Γραμματέας

 

 

                                                                                 Φώτης Κουρμούσης

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ.