Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια αυτοκόλλητων πινακίδων των Κέντρων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια αυτοκόλλητων πινακίδων για τα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Οι ζητούμενες αυτοκόλλητες πινακίδες των Κ.Ε.Υ.Δ. προδιαγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για προμήθεια τους ανέρχεται στο συνολικό ποσό των επτακοσίων ευρώ (700,00€) και βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1699, προϋπολογισμού έτους 2018 του Ειδικού Φορέα 35/630 βάσει της υπ’ αριθ. 91617/04-09-2018 απόφασης δέσμευσης πίστωσης – ΑΔΑ: Ω8Σ3465ΧΙ8-Ο11.
Επισημαίνεται ότι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» στην οποία θα ανατεθεί η προμήθεια των πινακίδων θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα κατατεθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@keyd.gov.gr, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως και 14/09/2018, ημέρα Παρασκευή.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.

Κατεβάστε το υπόδειγμα πινακίδος εδώ.